KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 36 47 50 50 49 47 49 50 50 49 47 49 50 50 50 47 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 48 43 50 49 47
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. 18 16 10 13 23 19 17 18 21 11 19 17 18 21 11 10 10 11 4 14 18 18 18 17 17 17 17 18 17 16 19 22 22 21 27
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 200 100 67 75 83 88 60 56 87 67 88 60 56 87 67 100 .. 100 67 33 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 350 .. 67 63 ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 50 .. 50 15 16 23 19 29 10 19 29 26 29 10 19 29 26 29 11 23 38 40 24 19 19 26 26 30 19 19 26 27 30 25 25 29 28 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 26 73 18 6 65 84 91 129 122 37 84 91 129 122 37 21 13 12 2 18 1 177 1 165 1 224 884 801 1 181 1 166 1 224 884 801 122 64 98 82 76
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall .. 0 106 30 57 1 781 1 986 1 738 1 076 5 463 6 199 6 189 5 706 5 927 3 198 6 199 6 189 5 706 5 927 3 198 530 485 482 418 4 588 80 866 79 021 74 668 71 711 73 311 86 591 85 306 80 561 77 458 79 329 7 704 6 905 6 447 6 034 6 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 18 .. .. 35 27 37 31 42 31 28 34 32 45 31 28 34 32 45 29 24 38 31 30 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 44 37 38 41 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. .. 28 16 14 16 15 20 15 15 16 14 18 15 15 16 14 18 17 17 16 13 14 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 16 16 19 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. 100 92 96 100 100 99 87 96 98 97 92 87 96 98 97 92 100 98 100 100 80 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 90 79 96 94 99
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall .. .. 6 2 2 57 57 43 40 86 164 184 169 157 73 164 184 169 157 73 19 15 6 12 89 1 741 1 682 1 607 1 392 1 257 1 800 1 731 1 644 1 440 1 290 175 180 138 119 121
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. .. 106 7 13 1 483 1 286 869 803 2 343 4 625 4 186 3 148 2 420 1 080 4 625 4 186 3 148 2 420 1 080 486 382 312 308 1 205 43 837 39 200 33 292 29 786 30 888 46 642 42 169 36 334 32 788 33 855 2 840 2 752 3 973 3 186 3 308
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 66 64 57 .. .. 67 76 66 88 77 85 82 73 83 85 85 82 73 83 85 65 63 41 48 66 86 85 81 83 79 86 85 81 83 79 83 96 73 79 81
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 0 8 1 2 5 79 42 70 33 33 19 42 70 33 33 19 6 7 2 0 31 1 594 1 787 1 992 1 193 1 549 1 965 1 787 2 367 1 573 1 891 171 144 139 238 91

Kontakt