KOSTRA nøkkeltall

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sokndal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 528 523 555 568 599 25 740 27 240 26 513 28 881 19 589 94 992 99 657 102 983 107 961 121 943 94 992 99 657 102 983 107 961 121 943 9 674 10 474 10 095 8 533 7 453 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 44 341 47 660 48 605 50 921 57 263
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 3,7 3,9 3,8 4,5 .. 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 3,2 3,5 3,4 3,2 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,2 4,6 4,6 4,9 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 279 277 277 277 275 6 941 6 921 6 921 6 473 .. 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 3 020 3 003 3 003 2 644 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 10 565 10 471 10 471 10 389 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 81 87 83 82 84 1 568 1 552 1 519 1 433 .. 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 570 552 537 431 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 4 310 4 237 4 176 4 118 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 13 958 14 075 13 825 13 862 13 508 344 173 343 675 344 261 320 359 .. 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 119 345 119 256 117 000 93 751 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 996 570 996 267 995 047 999 003 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 35 781 34 060 34 060 34 817 34 797 2 968 257 2 957 105 2 957 105 2 708 550 .. 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 1 149 901 1 147 298 1 147 298 954 105 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 1 384 140 1 377 545 1 377 545 1 379 016 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,6 20,6 6,8 7,3 0,1 205,7 135,7 145,5 73,4 133,3 750,0 1 088,8 687,9 341,4 887,7 750,0 1 088,8 687,9 341,4 887,7 55,5 17,5 36,0 21,5 28,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 1 468,9 839,4 459,1 508,8 771,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,6 20,6 6,5 6,9 0,1 144,7 69,1 135,9 63,2 75,1 598,8 707,5 278,1 216,7 456,0 598,8 707,5 278,1 216,7 456,0 36,1 11,6 35,6 15,2 27,4 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 1 099,6 557,3 255,1 401,4 621,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 61,0 66,6 9,6 10,2 58,2 151,2 381,3 409,8 124,7 431,7 151,2 381,3 409,8 124,7 431,7 19,4 5,9 0,4 6,3 1,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 387,8 282,1 204,0 107,4 150,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 5 38 501 857 549 575 1 133 2 999 3 693 4 048 3 785 3 829 2 999 3 693 4 048 3 785 3 829 355 166 182 237 290 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 1 713 2 370 1 841 2 047 2 455
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 15 22 25 8 12 291 315 293 290 213 1 381 1 317 1 080 1 074 1 417 1 381 1 317 1 080 1 074 1 417 132 123 87 80 97 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 483 528 431 435 467

Kontakt