4408_1018
4408_1018
kostra
2019-05-20T17:18:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Søgne, faktaark Samferdsel Søgne

KOSTRA nøkkeltall

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Samferdsel

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for samferdsel.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Søgne Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 12,2 12,2 12,3 11,9 24,6 25,1 24,6 21,3 15,9 14,7 14,7 15,7 15,7 14,6 14,7 15,6 11,2 10,2 10,6 10,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 67,1 67,1 67,9 69,0 62,4 63,4 63,6 63,5 62,7 59,2 59,1 61,1 62,5 60,6 60,6 62,5 54,6 55,9 55,9 56,2
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 44,9 44,5 45,2 51,4 27,6 30,9 33,3 26,3 34,2 33,9 32,4 29,9 37,4 30,4 35,6 28,9 36,7 26,8 32,6 25,4
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 32,9 31,7 30,9 33,3 30,6 30,2 29,9 29,9 30,3 30,5 29,1 28,2 29,4 29,6 28,2 27,4 40,3 38,9 35,1 35,9
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 785 892 923 1 189 838 872 1 028 1 074 1 425 1 524 1 686 1 743 1 397 1 480 1 689 1 770 2 063 2 184 2 379 2 627
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 19 745 16 182 14 836 25 879 18 959 17 571 18 441 21 831 18 122 19 670 20 273 23 161 19 531 20 549 21 405 24 136 23 788 23 421 25 279 25 874
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 401 566 209 967 755 1 046 1 055 1 417 893 913 1 068 1 217 847 870 1 032 1 205 766 662 662 841
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 10 10 10 10 645 663 649 550 5 904 5 523 5 601 5 830 6 020 5 651 5 739 5 977 193 176 183 178
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 723 786 727 1 010 744 746 885 935 946 988 1 072 1 153 819 895 1 000 1 123 1 047 1 179 1 201 1 303
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 99 244 108 500 101 815 137 048 111 145 111 885 130 819 143 852 115 841 120 940 130 403 144 641 111 346 121 790 135 176 156 657 111 323 125 957 129 445 142 857
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.