4398_1018
4398_1018
kostra
2019-05-24T05:43:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Søgne, faktaark Eiendomsforvaltning Søgne

KOSTRA nøkkeltall

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Søgne Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,4 7,5 8,0 8,1 8,6 8,7 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,6 8,8 8,3 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 361 278 551 626 257 266 283 306 242 258 271 295 246 259 279 303 219 247 299 272
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,76 4,85 5,04 4,87 4,64 4,44 4,62 4,26 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 4,96 5,18 5,17 4,88
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 47 65 80 45 68 69 78 74 86 94 100 100 93 101 109 110 71 94 108 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 437 461 453 504 474 522 519 602 482 515 517 562 481 525 540 580 498 514 519 582
Herav utgifter til renhold (kr) kr 130 131 127 129 131 154 152 165 144 152 157 161 143 150 156 159 153 155 156 166
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 74 83 85 118 99 107 108 133 102 109 111 126 101 109 113 127 83 87 94 122
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt