KOSTRA nøkkeltall

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sogn og Fjordane fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Vest-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 9 331 10 328 10 425 11 940 12 627 4 681 4 884 5 145 5 369 5 616 4 512 4 695 4 891 5 098 5 401 5 280 5 539 5 767 6 501 6 795
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 396 3 193 2 339 2 414 4 110 2 147 1 917 1 872 2 473 3 015 1 932 1 715 1 634 2 157 2 627 3 810 2 934 2 518 3 197 3 971
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr 188 721 230 561 227 903 262 766 281 886 168 187 178 769 194 535 195 320 207 665 174 232 184 639 194 538 195 326 207 665 224 217 242 493 260 225 277 919 309 457
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent 70,1 78,5 41,0 50,1 52,6 58,2 51,6 43,1 42,9 42,8 59,5 53,0 43,1 42,9 42,8 73,3 71,2 55,0 58,0 56,4
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr) kr 3 453 3 241 2 951 3 288 3 535 1 772 1 818 1 842 1 960 1 983 1 868 1 917 1 946 2 055 2 119 2 000 2 083 1 983 2 315 2 168
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr 964 1 038 1 161 1 122 1 381 453 443 456 502 538 396 387 398 438 469 508 507 506 687 764
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall 45 012 42 349 40 521 38 904 38 718 64 868 66 638 71 255 73 467 75 603 103 089 106 300 113 037 116 779 119 658 82 006 83 484 96 365 98 356 103 540
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent 50,5 44,5 37,9 40,4 39,7 26,0 25,0 24,1 22,9 22,0 14,4 13,8 13,3 12,7 12,2 17,7 16,7 16,7 16,9 15,9
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall 32 32 28 25 28 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 21 21 20 18 19
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent 55,0 43,8 58,3 50,9 53,3 43,9 42,2 40,8 42,5 39,9 43,9 42,2 40,8 42,5 39,9 49,1 44,9 49,9 46,5 45,7
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.