4407_5041
4407_5041
kostra
2019-06-25T08:42:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Snåase - Snåsa, faktaark Plan, byggesak og miljø Snåase - Snåsa

KOSTRA nøkkeltall

Snåase - Snåsa - 5041 (Trøndelag)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Snåase - Snåsa Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . 2 172 194 156 184 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 . . . 382
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . .. 40 44 45 41 45 48 43 46 45 48 43 46 . . . 42
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 55 7 968 7 550 7 018 7 258 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 . . . 15 288
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 1 0 4 600 0 2 774 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 . . . 6 294
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 6 .. 16 13 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 . . . 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 93 .. 36 26 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 . . . 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . .. 0 32 74 90 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 . . . 1 084
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . .. 138 193 146 188 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 . . . 332
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . 100 .. 89 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 . . . 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . 50 .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 . . . 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . 46 74 69 86 64 84 86 86 82 84 86 86 81 . . . 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. 1 326 1 090 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 . . . 0

Kontakt