På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4393_5041
4393_5041
kostra
2019-09-20T06:23:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Snåase - Snåsa, faktaark Barnehager Snåase - Snåsa

KOSTRA nøkkeltall

Snåase - Snåsa - 5041 (Trøndelag)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Snåase - Snåsa Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent . . . 100,0 78,0 79,0 81,4 82,2 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 . . . 87,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent . . . 101,0 89,8 89,8 90,6 91,4 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 . . . 94,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent . . . 101,6 97,2 96,9 96,8 97,2 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 . . . 98,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent . . . 72,8 72,3 72,1 72,2 71,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 . . . 61,0
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall . . . 5,1 5,4 5,5 5,5 5,3 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 . . . 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent . . . 35,7 .. 37,3 37,4 38,0 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 . . . 45,1
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent . . . 1,3 4,2 3,9 2,8 2,9 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 . . . 3,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr . . . 67 62 64 65 70 59 62 64 69 60 63 65 70 . . . 66
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent . . . 90,9 79,5 79,6 83,0 83,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 . . . 81,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 10,6 11,0 11,1 10,9 11,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 . . . 15,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr . . . 173 814 137 857 142 739 148 655 159 818 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 . . . 157 853
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr . . . 59 53 54 55 60 48 50 51 55 48 50 52 55 . . . 54
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.