KOSTRA nøkkeltall

Skiptvet - 0127 (Østfold)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skiptvet Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 11,1 11,1 13,0 13,1 16,0 11,1 11,1 13,0 13,1 16,0 9,0 9,5 9,0 9,4 9,6 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 18,2 17,2 15,1 15,4 16,8 18,2 17,2 15,1 15,4 16,8 18,2 17,2 15,1 15,4 16,8
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 62,5 83,3 83,3 83,3 100,0 41,4 43,8 38,3 42,8 52,1 41,4 43,8 38,3 42,8 52,1 35,2 33,6 34,2 34,5 34,8 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 75,6 78,0 74,7 75,0 78,4 75,6 78,0 74,7 75,0 78,4 75,6 78,0 74,7 75,0 78,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 48,7 61,4 61,7 74,9 56,6 31,6 35,0 37,3 33,9 26,7 31,6 35,0 37,3 33,9 26,7 42,0 41,3 39,3 38,5 40,8 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 37,9 36,0 38,0 38,9 40,1 37,9 36,0 38,0 38,9 40,1 37,9 36,0 38,0 38,9 40,1
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 25,0 12,5 12,5 12,5 12,5 38,0 37,3 39,7 36,2 33,6 38,0 37,3 39,7 36,2 33,6 48,1 48,0 46,7 47,1 45,0 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 15,9 14,9 17,0 16,5 14,7 15,9 14,9 17,0 16,5 14,7 15,9 14,9 17,0 16,5 14,7
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 391 821 691 1 056 569 1 175 1 198 1 297 1 361 1 487 1 175 1 198 1 297 1 361 1 487 1 402 1 487 1 584 1 716 1 980 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 1 175 1 242 1 322 1 486 1 518 1 175 1 242 1 322 1 486 1 518 1 175 1 242 1 322 1 486 1 518
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 20 800 11 000 11 400 17 300 8 438 13 570 11 168 13 709 14 010 16 247 13 570 11 168 13 709 14 010 16 247 14 411 14 514 15 271 16 988 16 355 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 19 507 21 343 21 143 24 305 22 903 19 507 21 343 21 143 24 305 22 903 19 507 21 343 21 143 24 305 22 903
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 541 27 0 174 292 884 912 986 1 008 708 884 912 986 1 008 708 749 861 1 379 1 408 1 632 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 627 722 854 811 960 627 722 854 811 960 627 722 854 811 960
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 6 6 6 6 6 99 100 127 120 114 99 100 127 120 114 283 313 304 318 300 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 326 299 276 280 305 326 299 276 280 305 326 299 276 280 305
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 391 820 691 1 056 569 1 004 989 1 105 1 180 1 253 1 004 989 1 105 1 180 1 253 1 306 1 368 1 459 1 593 1 807 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 649 659 703 784 786 649 659 703 784 786 649 659 703 784 786
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 60 917 129 292 110 292 167 000 90 208 80 687 79 535 81 682 83 358 89 188 80 687 79 535 81 682 83 358 89 188 81 986 81 610 84 533 90 979 114 334 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 104 983 110 738 113 891 128 115 129 717 104 983 110 738 113 891 128 115 129 717 104 983 110 738 113 891 128 115 129 717
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.