KOSTRA nøkkeltall

Skien - 0806 (Telemark)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skien Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 12,0 11,9 10,7 9,5 10,7 20,7 20,3 20,7 20,6 20,6 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 9,6 9,2 9,3 9,7 9,7 9,6 9,2 9,3 9,7 9,7 9,6 9,2 9,3 9,7 9,7
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 62,2 76,4 62,8 63,1 63,1 82,0 83,2 82,5 82,2 81,3 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 55,1 58,0 55,1 55,3 55,7 55,1 58,0 55,1 55,3 55,7 55,1 58,0 55,1 55,3 55,7
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 32,2 27,1 30,3 31,7 31,6 31,8 31,3 28,1 26,3 25,5 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 35,3 31,5 32,8 33,9 30,8 35,3 31,5 32,8 33,9 30,8 35,3 31,5 32,8 33,9 30,8
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 21,1 20,0 21,0 19,0 16,7 10,8 10,4 10,4 11,3 12,8 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 28,5 29,9 29,3 27,5 25,4 28,5 29,9 29,3 27,5 25,4 28,5 29,9 29,3 27,5 25,4
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 527 1 530 1 619 1 853 1 597 1 287 1 400 1 585 1 661 1 587 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 1 676 1 824 1 910 2 197 1 895 1 676 1 824 1 910 2 197 1 895 1 676 1 824 1 910 2 197 1 895
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 19 615 14 750 21 673 21 509 21 509 20 637 21 056 21 842 22 719 22 739 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 17 372 16 983 18 940 20 456 22 238 17 372 16 983 18 940 20 456 22 238 17 372 16 983 18 940 20 456 22 238
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 425 433 540 847 553 894 866 903 1 024 1 138 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 679 622 835 1 050 1 126 679 622 835 1 050 1 126 679 622 835 1 050 1 126
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 50 50 45 40 45 2 121 2 087 2 151 2 164 2 358 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 166 166 167 175 167 166 166 167 175 167 166 166 167 175 167
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 011 1 054 1 095 1 295 1 354 772 842 922 1 026 1 035 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 1 122 1 132 1 249 1 465 1 435 1 122 1 132 1 249 1 465 1 435 1 122 1 132 1 249 1 465 1 435
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 130 519 136 580 142 451 168 498 177 140 144 801 159 029 175 021 195 994 193 895 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 112 501 108 820 120 559 141 425 144 192 112 501 108 820 120 559 141 425 144 192 112 501 108 820 120 559 141 425 144 192
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.