KOSTRA nøkkeltall

Skien - 0806 (Telemark)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Skien Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark Telemark Telemark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 524 3 978 4 189 3 771 4 277 106 811 115 514 119 995 134 227 167 770 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 32 029 32 384 31 852 35 837 35 780 32 029 32 384 31 852 35 837 35 780 32 029 32 384 31 852 35 837 35 780
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,8 4,4 4,6 4,2 4,7 3,7 4,1 4,3 4,6 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,9 4,0 3,9 4,4 .. 3,9 4,0 3,9 4,4 .. 3,9 4,0 3,9 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 909 901 901 898 903 28 607 28 401 27 940 29 173 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 8 193 8 195 8 195 8 177 .. 8 193 8 195 8 195 8 177 .. 8 193 8 195 8 195 8 177 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 198 187 190 193 187 6 632 6 457 6 613 6 552 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 1 450 1 398 1 390 1 382 .. 1 450 1 398 1 390 1 382 .. 1 450 1 398 1 390 1 382 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 38 658 37 091 37 898 38 977 39 303 1 761 429 1 754 062 1 813 682 1 839 403 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 244 356 240 419 241 074 245 519 .. 244 356 240 419 241 074 245 519 .. 244 356 240 419 241 074 245 519 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 400 545 400 742 400 742 400 216 400 002 9 925 208 9 824 933 9 526 595 10 287 417 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 5 216 594 5 152 167 5 152 167 5 163 949 .. 5 216 594 5 152 167 5 152 167 5 163 949 .. 5 216 594 5 152 167 5 152 167 5 163 949 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 67,0 33,7 15,6 17,9 111,5 2 085,1 3 264,2 2 403,7 7 346,4 3 966,8 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 315,7 73,2 65,7 109,6 154,4 315,7 73,2 65,7 109,6 154,4 315,7 73,2 65,7 109,6 154,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 67,0 20,4 3,4 1,9 81,1 1 089,9 1 834,9 1 149,5 1 248,7 1 190,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 98,7 40,9 20,5 56,6 112,3 98,7 40,9 20,5 56,6 112,3 98,7 40,9 20,5 56,6 112,3
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 13,3 12,2 16,0 30,4 995,2 1 429,3 1 254,2 6 097,7 2 776,6 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 217,0 32,3 45,2 53,0 42,1 217,0 32,3 45,2 53,0 42,1 217,0 32,3 45,2 53,0 42,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 8 58 2 673 3 112 3 237 4 012 5 073 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 226 272 157 318 508 226 272 157 318 508 226 272 157 318 508
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 14 21 14 53 16 1 408 1 382 1 201 1 425 1 462 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 364 370 268 333 289 364 370 268 333 289 364 370 268 333 289

Kontakt