KOSTRA nøkkeltall

Sirdal - 1046 (Vest-Agder)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sirdal Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 17,3 16,7 16,9 17,2 18,8 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 11,2 10,2 10,6 10,6 10,6 11,2 10,2 10,6 10,6 10,6
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 44,9 44,6 45,8 45,5 47,9 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 54,6 55,9 55,9 56,1 57,6 54,6 55,9 55,9 56,1 57,6
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 11,5 4,4 12,2 5,7 11,0 39,1 26,4 33,6 33,5 25,9 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 36,7 26,8 32,6 25,4 21,6 36,7 26,8 32,6 25,4 21,6
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 26,0 28,0 28,4 27,5 23,1 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 40,3 38,9 35,1 35,3 34,3 40,3 38,9 35,1 35,3 34,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 7 858 11 925 5 866 6 902 6 779 5 174 5 691 5 261 6 300 6 474 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 2 063 2 184 2 379 2 629 2 454 2 063 2 184 2 379 2 629 2 454
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 33 333 35 722 21 667 45 722 52 167 17 801 17 820 15 397 27 714 22 580 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 23 788 23 421 25 279 26 239 24 867 23 788 23 421 25 279 26 239 24 867
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 223 968 1 706 2 286 1 242 2 144 2 126 3 674 2 874 3 053 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 766 662 662 816 1 165 766 662 662 816 1 165
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 7 7 7 7 7 85 87 88 90 88 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 193 176 183 185 186 193 176 183 185 186
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 7 485 11 355 5 408 6 512 6 281 4 155 4 389 4 134 4 778 4 918 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 1 047 1 179 1 201 1 304 1 279 1 047 1 179 1 201 1 304 1 279
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 391 771 595 657 284 629 342 171 326 971 149 449 148 780 140 268 159 792 158 474 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 111 323 125 957 129 445 140 152 138 341 111 323 125 957 129 445 140 152 138 341
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.