4475_1046
4475_1046
kostra
2019-10-20T01:01:00.000Z
no
tjenesteområde Psykisk helse og rus Sirdal, faktaark Psykisk helse og rus Sirdal

KOSTRA nøkkeltall

Sirdal - 1046 (Vest-Agder)

Psykisk helse og rus

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Psykisk helse og rus

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sirdal Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2018 2018 2018 2018 2018
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 0,0 326,3 582,6 789,4 731,5
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 0,0 312,6 470,7 639,9 626,1
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent) prosent 0,0 4,7 12,4 15,3 15,3
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) antall 16,3 7,9 4,9 4,5 5,5
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 19,6 11,1 9,1 8,6 12,9
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 5,4 4,0 3,0 2,9 2,4
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent) prosent .. : 10 10 8
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent) prosent .. : 6 6 :
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent) prosent .. : : 6 10
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent .. : .. .. ..
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent) prosent .. : .. .. ..
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent .. : .. .. ..
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 0,0 4,7 2,2 2,3 5,0
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall) antall 0,0 2,9 1,4 1,5 3,1
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 0,0 5,7 2,4 2,7 3,8
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall) antall 0,0 3,4 1,5 1,7 2,4

Kontakt