4398_0621
4398_0621
kostra
2019-06-17T05:40:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Sigdal, faktaark Eiendomsforvaltning Sigdal

KOSTRA nøkkeltall

Sigdal - 0621 (Buskerud)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sigdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,8 9,8 9,4 9,3 7,8 8,1 8,1 8,1 8,5 8,8 8,8 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,7 9,0 8,9 9,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 268 253 337 383 185 212 199 180 192 220 248 259 242 258 271 295 246 259 279 303 317 263 290 582
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,57 8,20 8,23 8,23 5,57 5,68 5,49 5,92 6,57 6,47 6,74 6,83 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 5,70 1,43 6,26 6,16
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 54 81 76 67 59 72 67 61 86 91 84 94 86 94 100 100 93 101 109 110 80 369 64 72
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 461 481 479 502 469 483 523 518 462 488 483 512 482 515 517 562 481 525 540 580 448 1 976 392 442
Herav utgifter til renhold (kr) kr 157 137 136 140 157 153 179 166 137 154 160 162 144 152 157 161 143 150 156 159 151 566 134 148
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 100 108 109 127 108 109 113 119 111 123 119 128 102 109 111 126 101 109 113 127 79 378 73 84
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt