KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 141 129 99 93 88 3 311 3 616 3 482 3 164 1 278 2 322 2 350 2 195 2 224 2 159 117 021 118 409 118 964 116 264 110 053 136 648 138 784 139 365 135 912 130 235 12 263 12 519 12 194 11 561 11 573
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 24 25 17 19 17 707 744 659 588 263 443 435 344 382 401 26 454 25 498 24 130 22 517 21 554 28 787 27 817 26 391 24 680 24 042 2 974 2 890 2 662 2 394 2 352
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 37 25 26 25 13 876 1 073 1 126 945 338 519 549 564 539 600 40 815 42 789 44 391 44 617 41 622 49 291 53 378 54 993 54 713 51 746 4 823 5 147 4 978 4 903 4 752
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 7 17 8 12 20 404 480 473 455 238 329 290 287 364 322 11 760 12 034 12 616 13 007 12 869 13 180 13 742 14 377 14 774 14 843 1 324 1 223 1 276 1 251 1 220
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 76 14 24 30 23 1 520 1 177 1 203 1 167 363 1 019 747 729 727 707 57 163 47 787 49 750 48 174 43 661 66 908 57 014 58 562 56 717 52 002 5 687 4 833 4 999 4 640 4 567
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 16 12 9 5 11 470 492 482 476 187 426 397 398 411 331 8 740 8 758 9 234 9 172 8 111 9 589 9 549 10 022 9 865 8 868 696 744 784 744 678
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 94 131 99 87 80 1 615 2 037 1 855 1 805 717 1 101 1 228 1 136 1 309 1 142 55 537 60 361 61 467 58 735 54 994 66 902 72 236 73 198 69 547 65 266 5 521 6 181 6 104 5 472 5 690
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt