KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 5,8 6,2 7,5 5,7 5,5 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 20,7 20,7 19,8 20,1 20,3
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 73,8 72,6 72,6 72,6 72,6 97,2 42,1 43,2 40,3 40,8 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 72,0 72,6 73,7 75,9 78,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 43,2 37,4 43,1 40,8 38,0 28,4 26,7 28,0 27,7 32,2 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 31,9 34,9 37,1 26,3 23,3
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 14,8 16,1 16,1 16,1 16,1 44,4 41,6 40,9 40,3 38,3 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 9,2 6,8 6,9 6,2 6,2
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 479 1 770 1 621 1 581 1 440 2 156 2 219 2 424 2 628 3 122 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 1 049 1 152 1 331 1 300 1 280
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 17 778 24 444 27 778 27 778 19 000 5 575 13 985 12 508 16 574 15 306 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 23 829 23 330 23 667 25 891 23 794
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 784 692 1 327 1 954 1 684 1 112 809 1 156 1 612 2 023 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 1 154 845 1 261 1 261 1 033
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 6 6 6 6 6 132 143 177 134 125 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 663 664 650 663 673
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 120 1 298 1 187 1 306 1 248 1 643 1 731 1 886 1 937 2 197 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 693 745 812 896 905
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 86 443 99 645 89 274 96 839 92 516 86 819 90 280 96 225 98 623 103 051 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 101 574 109 647 116 989 129 177 130 672
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.