KOSTRA nøkkeltall

Sauda - 1135 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sauda Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 6,2 7,5 5,7 5,5 37,7 7,0 7,6 7,1 7,8 5,5 14,7 15,0 14,4 14,5 15,7 14,6 14,9 14,3 14,5 15,6 20,7 19,8 20,1 20,3 21,9
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 42,1 43,2 40,3 40,8 46,7 43,3 42,9 43,3 39,4 40,7 59,2 59,2 59,5 60,4 61,3 60,6 60,6 60,9 61,8 62,7 72,6 73,7 75,9 79,8 84,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 37,4 43,1 40,8 38,0 34,4 26,7 28,0 27,7 32,2 17,4 32,3 28,5 28,3 31,6 29,4 33,9 32,4 29,4 28,2 25,8 30,4 35,6 28,5 28,5 27,2 34,9 37,1 26,3 23,3 21,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 41,6 40,9 40,3 38,3 33,2 47,3 45,4 42,3 41,3 32,5 30,5 29,0 28,6 27,8 27,7 29,6 28,2 27,8 27,0 26,8 6,8 6,9 6,2 5,9 5,3
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 770 1 621 1 581 1 440 1 687 2 219 2 424 2 628 3 122 3 345 3 107 3 154 3 623 4 097 3 078 1 524 1 686 1 773 1 816 1 827 1 480 1 689 1 797 1 809 1 826 1 152 1 331 1 300 1 281 1 334
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 24 444 27 778 27 778 19 000 26 889 13 985 12 508 16 574 15 306 17 168 11 775 11 703 15 544 16 315 18 103 19 670 20 165 22 044 21 489 22 006 20 549 21 301 22 217 21 687 22 793 23 330 23 667 25 891 22 979 20 882
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 692 1 327 1 954 1 684 1 102 809 1 156 1 612 2 023 2 585 1 026 1 117 957 2 061 1 746 913 1 068 1 221 1 340 1 271 870 1 032 1 208 1 505 1 329 845 1 261 1 261 1 033 1 032
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 6 6 6 6 6 143 177 134 125 297 131 146 139 186 115 5 523 5 707 5 517 5 603 5 761 5 651 5 845 5 664 5 757 5 923 664 650 663 674 727
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 298 1 187 1 306 1 248 1 411 1 731 1 886 1 937 2 197 2 074 2 325 2 454 2 560 3 074 2 453 988 1 072 1 160 1 218 1 219 895 1 000 1 129 1 116 1 094 745 812 896 905 924
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 99 645 89 274 96 839 92 516 103 790 90 280 96 225 98 623 103 051 123 732 92 482 95 443 96 708 101 757 104 999 120 940 130 403 140 444 147 675 155 710 121 790 135 176 152 176 150 836 155 560 109 647 116 989 129 177 130 724 134 135
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.