KOSTRA nøkkeltall

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Sosialtjeneste

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandnes Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 1 769 1 971 2 078 2 004 2 009 48 625 49 581 50 283 51 445 53 972 114 839 117 021 118 409 118 964 116 032 134 007 136 648 138 784 139 365 135 680 11 161 12 263 12 519 12 194 11 561 11 161 12 263 12 519 12 194 11 561 11 161 12 263 12 519 12 194 11 561
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 469 501 495 426 419 11 153 10 983 10 522 10 200 10 243 27 011 26 454 25 498 24 130 22 465 29 373 28 787 27 817 26 391 24 621 2 840 2 974 2 890 2 662 2 394 2 840 2 974 2 890 2 662 2 394 2 840 2 974 2 890 2 662 2 394
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 777 827 962 885 868 17 954 18 682 19 804 20 735 22 452 39 184 40 815 42 789 44 391 44 541 48 476 49 291 53 378 54 993 54 637 4 346 4 823 5 147 4 978 4 903 4 346 4 823 5 147 4 978 4 903 4 346 4 823 5 147 4 978 4 903
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 217 244 247 233 253 4 318 4 418 4 700 4 915 5 391 11 920 11 760 12 034 12 616 12 992 13 199 13 180 13 742 14 377 14 759 1 184 1 324 1 223 1 276 1 251 1 184 1 324 1 223 1 276 1 251 1 184 1 324 1 223 1 276 1 251
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 735 839 739 818 758 24 377 25 608 21 968 23 274 24 093 53 399 57 163 47 787 49 750 48 076 64 232 66 908 57 014 58 562 56 619 5 148 5 687 4 833 4 999 4 640 5 148 5 687 4 833 4 999 4 640 5 148 5 687 4 833 4 999 4 640
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 113 119 135 136 154 2 913 2 709 2 772 3 075 3 361 9 087 8 740 8 758 9 234 9 131 10 351 9 589 9 549 10 022 9 824 632 696 744 784 744 632 696 744 784 744 632 696 744 784 744
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 711 878 991 1 022 887 23 124 24 020 26 008 26 726 27 038 52 470 55 537 60 361 61 467 58 573 64 499 66 902 72 236 73 198 69 385 4 678 5 521 6 181 6 104 5 472 4 678 5 521 6 181 6 104 5 472 4 678 5 521 6 181 6 104 5 472
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt