4407_1102
4407_1102
kostra
2019-04-26T12:21:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Sandnes, faktaark Plan, byggesak og miljø Sandnes

KOSTRA nøkkeltall

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandnes Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 30 22 35 19 1 146 1 086 984 862 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 448 350 360 268
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 23 27 43 33 31 34 29 35 45 48 43 46 45 48 43 46 54 38 35 44
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 981 1 245 916 .. 54 976 52 804 51 022 43 988 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 18 046 15 408 13 810 10 454
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 621 .. .. 0 27 050 0 21 178 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 5 680 0 6 676
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 27 19 .. .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 75 57 .. .. 40 45 44 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 44 37 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. 30 .. 21 26 21 22 19 22 18 20 19 22 18 20 27 26 23 25
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 80 71 .. 0 1 358 1 228 1 356 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 342 288 174
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 1 446 1 486 1 578 990 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 268 450 442 384
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 94 92 89 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 92 92 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 47 47 48 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 100 95 94 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 86 83 96 72
Netto endring i antall boliger (antall) antall 772 508 .. .. 86 950 22 706 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 7 568 4 272 0 0

Kontakt