4407_0710
4407_0710
kostra
2019-06-27T00:58:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Sandefjord, faktaark Plan, byggesak og miljø Sandefjord

KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . 14 20 1 146 1 086 984 888 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 168 162 150 166
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . 4 21 31 34 29 35 45 48 43 46 45 48 43 46 18 23 31 42
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . 1 403 880 54 976 52 804 51 022 49 894 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 9 148 8 752 9 070 7 478
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . .. 336 0 27 050 0 23 736 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 4 932 0 3 858
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . 20 18 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 12 24 26
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . 70 46 .. 40 45 44 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 29 61 58
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . 1 0 0 1 358 1 228 1 460 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 134 116 96
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . 4 10 480 382 652 468 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 38 55 114 118
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . 80 71 .. 94 92 89 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 80 95 81
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . 49 50 .. 47 47 48 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . 100 100 95 94 96 92 84 86 86 82 84 86 86 81 96 90 92 89
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . .. .. 86 950 22 706 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 69 614 1 674 0 0

Kontakt