4408_0713
4408_0713
kostra
2019-05-21T21:28:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Sande, faktaark Samferdsel Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 0713 (Vestfold)

Samferdsel

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for samferdsel.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 52,7 52,7 50,9 50,0 16,1 16,3 15,2 21,7 15,9 14,7 14,7 15,7 15,7 14,6 14,7 15,6 23,8 23,8 25,3 25,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 25,5 25,5 24,6 24,1 52,4 49,0 50,6 54,2 62,7 59,2 59,1 61,1 62,5 60,6 60,6 62,5 85,6 85,4 88,4 85,5
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 6,9 12,9 10,0 5,9 32,3 30,4 35,1 28,7 34,2 33,9 32,4 29,9 37,4 30,4 35,6 28,9 27,8 31,0 37,4 28,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 18,2 18,2 21,1 20,7 34,4 37,1 35,7 31,7 30,3 30,5 29,1 28,2 29,4 29,6 28,2 27,4 7,0 7,4 5,6 4,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 112 915 1 068 1 047 984 1 053 1 202 1 219 1 425 1 524 1 686 1 743 1 397 1 480 1 689 1 770 1 123 1 110 1 741 1 563
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 33 214 26 714 21 571 22 000 16 386 22 352 19 326 19 819 18 122 19 670 20 273 23 161 19 531 20 549 21 405 24 136 19 015 19 576 22 425 23 246
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 466 644 2 353 7 139 718 800 838 1 588 893 913 1 068 1 217 847 870 1 032 1 205 479 843 666 807
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 29 29 29 29 286 299 293 421 5 904 5 523 5 601 5 830 6 020 5 651 5 739 5 977 319 321 341 315
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 106 907 1 062 1 042 866 918 1 001 1 042 946 988 1 072 1 153 819 895 1 000 1 123 732 743 967 1 011
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 186 873 156 618 181 175 177 879 94 308 97 580 98 748 102 424 115 841 120 940 130 403 144 641 111 346 121 790 135 176 156 657 133 470 136 461 178 778 204 283
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.