KOSTRA nøkkeltall

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Salangen Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 83 67 80 86 73 3 377 3 311 3 616 3 482 3 164 3 377 3 311 3 616 3 482 3 164 430 440 464 482 341 114 839 117 021 118 409 118 964 116 264 134 007 136 648 138 784 139 365 135 912 4 066 4 122 4 160 4 026 3 941 4 066 4 122 4 160 4 026 3 941
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 44 31 38 32 27 770 707 744 659 588 770 707 744 659 588 107 107 113 101 48 27 011 26 454 25 498 24 130 22 517 29 373 28 787 27 817 26 391 24 680 1 053 983 923 819 760 1 053 983 923 819 760
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 16 18 17 21 15 925 876 1 073 1 126 945 925 876 1 073 1 126 945 93 101 121 138 97 39 184 40 815 42 789 44 391 44 617 48 476 49 291 53 378 54 993 54 713 999 1 002 1 038 1 031 1 033 999 1 002 1 038 1 031 1 033
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 8 7 8 11 9 426 404 480 473 455 426 404 480 473 455 54 54 52 59 32 11 920 11 760 12 034 12 616 13 007 13 199 13 180 13 742 14 377 14 774 459 457 480 452 463 459 457 480 452 463
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 46 31 28 35 24 1 532 1 520 1 177 1 203 1 167 1 532 1 520 1 177 1 203 1 167 202 213 104 128 91 53 399 57 163 47 787 49 750 48 174 64 232 66 908 57 014 58 562 56 717 1 936 1 895 1 404 1 442 1 412 1 936 1 895 1 404 1 442 1 412
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 10 14 7 9 7 474 470 492 482 476 474 470 492 482 476 52 58 54 55 44 9 087 8 740 8 758 9 234 9 172 10 351 9 589 9 549 10 022 9 865 336 316 315 321 342 336 316 315 321 342
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 37 33 40 40 59 1 462 1 615 2 037 1 855 1 805 1 462 1 615 2 037 1 855 1 805 210 251 301 328 223 52 470 55 537 60 361 61 467 58 735 64 499 66 902 72 236 73 198 69 547 1 750 1 867 2 080 1 995 2 014 1 750 1 867 2 080 1 995 2 014
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt