KOSTRA nøkkeltall

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Salangen Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 046 2 133 2 159 2 428 2 596 51 184 54 617 52 935 56 994 57 910 51 184 54 617 52 935 56 994 57 910 14 419 14 542 16 030 16 175 16 581 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 31 093 33 831 33 035 36 425 37 135 31 093 33 831 33 035 36 425 37 135
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 5,5 5,7 5,8 6,6 7,1 4,3 4,6 4,4 4,8 .. 4,3 4,6 4,4 4,8 .. 6,2 6,3 6,9 7,0 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 2,5 2,8 2,7 3,0 .. 2,5 2,8 2,7 3,0 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 370 373 373 369 364 11 961 11 933 11 933 11 855 .. 11 961 11 933 11 933 11 855 .. 2 336 2 322 2 322 2 303 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 12 247 12 218 12 218 12 144 .. 12 247 12 218 12 218 12 144 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 27 25 25 24 24 2 367 2 363 2 309 2 280 .. 2 367 2 363 2 309 2 280 .. 517 500 493 485 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 940 917 892 868 .. 940 917 892 868 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 6 605 6 654 6 772 6 920 7 031 474 717 477 083 479 984 476 002 .. 474 717 477 083 479 984 476 002 .. 91 012 91 782 91 904 90 548 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 238 841 235 739 240 326 239 241 .. 238 841 235 739 240 326 239 241 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 92 404 93 136 93 136 92 552 92 447 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 659 139 658 705 658 705 655 130 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 664 683 2 666 008 2 666 008 2 656 434 .. 2 664 683 2 666 008 2 666 008 2 656 434 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,2 1,0 7,8 324,5 411,5 1 439,8 356,9 153,7 324,5 411,5 1 439,8 356,9 153,7 30,1 24,3 1,2 38,4 124,5 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 568,3 492,1 653,5 415,0 167,5 568,3 492,1 653,5 415,0 167,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,2 1,0 0,8 141,7 149,3 128,2 211,3 52,2 141,7 149,3 128,2 211,3 52,2 21,1 16,0 1,2 3,1 15,0 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 219,9 161,6 134,0 144,2 80,9 219,9 161,6 134,0 144,2 80,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 182,8 262,2 1 311,6 145,6 101,5 182,8 262,2 1 311,6 145,6 101,5 9,0 8,3 0,0 35,3 109,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 348,4 330,5 519,5 270,8 86,6 348,4 330,5 519,5 270,8 86,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 45 0 0 1 357 2 264 1 631 1 480 2 380 1 357 2 264 1 631 1 480 2 380 71 228 148 185 159 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 913 837 1 142 2 012 1 181 913 837 1 142 2 012 1 181
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 20 10 15 13 17 647 633 573 622 629 647 633 573 622 629 73 153 193 69 64 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 697 637 652 607 617 697 637 652 607 617

Kontakt