KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 43,6 43,6 43,6 46,5 47,5 24,6 25,1 24,6 19,9 25,1 19,6 19,2 16,9 17,3 10,2 20,7 20,3 20,7 20,6 20,6 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 24,3 23,9 24,0 24,5 29,1 24,3 23,9 24,0 24,5 29,1 24,3 23,9 24,0 24,5 29,1
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 100,0 100,0 93,1 93,1 94,1 62,4 63,4 63,6 64,2 72,8 64,1 65,6 67,8 68,8 56,2 82,0 83,2 82,5 82,2 81,3 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 69,3 69,4 67,3 67,6 71,0 69,3 69,4 67,3 67,6 71,0 69,3 69,4 67,3 67,6 71,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 13,4 20,8 2,8 0,4 4,0 27,6 30,9 33,3 26,3 22,4 36,7 32,8 37,7 29,7 31,6 31,8 31,3 28,1 26,3 25,5 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 16,6 20,1 14,5 15,7 15,0 16,6 20,1 14,5 15,7 15,0 16,6 20,1 14,5 15,7 15,0
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 8,9 7,9 5,9 0,0 0,0 30,6 30,2 29,9 29,1 23,2 24,1 24,3 19,3 19,2 28,8 10,8 10,4 10,4 11,3 12,8 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 16,8 18,5 18,7 18,8 18,0 16,8 18,5 18,7 18,8 18,0 16,8 18,5 18,7 18,8 18,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 2 161 1 770 2 204 2 003 2 401 838 872 1 028 1 074 1 125 1 131 1 187 1 361 1 367 1 754 1 287 1 400 1 585 1 661 1 587 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 1 315 1 456 1 680 1 785 1 903 1 315 1 456 1 680 1 785 1 903 1 315 1 456 1 680 1 785 1 903
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 12 980 14 059 10 660 20 532 20 316 18 959 17 571 18 441 19 880 20 634 20 201 18 839 19 220 20 988 22 862 20 637 21 056 21 842 22 719 22 739 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 15 219 15 378 16 222 20 023 22 385 15 219 15 378 16 222 20 023 22 385 15 219 15 378 16 222 20 023 22 385
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 853 2 008 1 294 1 907 2 733 755 1 046 1 055 1 417 1 466 923 1 182 1 388 1 396 1 326 894 866 903 1 024 1 138 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 995 1 244 1 108 1 362 1 544 995 1 244 1 108 1 362 1 544 995 1 244 1 108 1 362 1 544
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 44 44 44 47 48 645 663 649 535 617 419 424 367 390 166 2 121 2 087 2 151 2 164 2 358 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 429 421 427 437 486 429 421 427 437 486 429 421 427 437 486
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 152 838 613 1 003 464 744 746 885 934 961 803 858 911 985 1 168 772 842 922 1 026 1 035 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 857 1 036 1 044 1 235 1 096 857 1 036 1 044 1 235 1 096 857 1 036 1 044 1 235 1 096
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 245 040 181 881 136 198 224 802 104 584 111 145 111 885 130 819 137 823 154 772 112 608 117 443 127 606 133 150 147 929 144 801 159 029 175 021 195 994 193 895 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 135 039 164 223 165 405 195 833 187 183 135 039 164 223 165 405 195 833 187 183 135 039 164 223 165 405 195 833 187 183
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.