4403_0627
4403_0627
kostra
2019-10-15T04:20:00.000Z
no
tjenesteområde Kirke Røyken, faktaark Kirke Røyken

KOSTRA nøkkeltall

Røyken - 0627 (Buskerud)

Kirke

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kirke

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røyken Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter. (prosent)5 prosent 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)7 prosent 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (prosent)2 prosent 71,4 69,9 68,8 67,8 76,8 74,6 73,7 72,8 77,5 77,2 76,5 75,9 72,3 71,0 70,1 69,2 75,7 74,4 73,6 72,9 72,7 71,3 70,5 69,8 71,0 69,7 68,9 68,1
Døpte i prosent av antall fødte (prosent)3 prosent 48,3 49,0 47,5 43,9 66,6 63,0 60,3 58,6 69,9 66,2 65,3 62,4 56,7 56,1 54,4 51,9 64,2 60,6 58,9 56,9 57,8 55,3 53,6 51,9 58,3 53,9 47,7 46,3
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (prosent)4 prosent 52,7 45,1 47,0 36,7 62,3 61,8 61,2 58,6 67,6 65,1 63,3 61,8 58,0 55,8 54,0 52,1 64,6 63,0 61,2 59,5 61,5 60,0 57,9 56,3 57,0 54,4 54,1 49,8
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde (prosent) prosent 90,4 86,6 81,6 68,5 96,2 93,7 92,9 92,0 89,2 93,4 88,1 88,7 88,6 87,1 86,9 85,5 92,3 90,8 90,2 89,2 90,4 88,8 88,2 87,4 91,0 89,0 89,5 87,4
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i prosent av antall innbyggere (prosent)6 prosent 10,2 12,0 12,0 12,7 8,9 10,4 10,3 11,0 8,7 9,6 9,7 10,2 11,3 12,5 12,4 13,0 9,3 10,3 10,3 10,9 10,7 11,8 11,7 12,3 12,1 13,6 13,5 14,2
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr.innbygger i kroner (kr) kr 431 419 424 464 487 502 516 527 511 536 556 569 512 520 538 559 604 615 633 654 583 591 607 628 550 574 591 607
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger (kr)1 kr 0 0 0 0 9 8 10 5 20 22 18 19 26 27 26 29 18 19 18 19 35 35 36 38 9 8 8 8
1Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene.
2I KOSTRA får vi ikke med medlemmer i Dnk som står oppført med uoppgitt bosted (bosatt i Norge) Medlemsprosenten nasjonalt kan derfor være noe høyere enn den som kommer fram i KOSTRA. Noen kommuner er "prikket" fordi medlemmene er gitt etter soknetilhørighet, ikke etter bokommune.
3Dåpstall fra og med 2016, viser totalt antall døpte i soknet og kan ikke sammenlignes med tidligere indikator. For 2015 tall er tidligere "dåpshandlinger i soknet" benyttet.
4Indikatoren er endret i 2003. Endret tittel i 2006.
5Funksjon 392, Andre religiøse formål inngår i utgiftsområdet fra og med 2003. Dette kan medføre avvik i tidsserien for dette utgiftsområdet.
6Indikatoren ny for 2013-tallene. Medlemmstallene er per 1.1 i statistikkåret. Befolkningstallene er per 31.12 i statistikkåret. Indikatoren er derfor beheftet med en liten feilkilde. Uoppgitt og medlemmer i utlandet er ikke medregnet.
7Indikatoren er noe snevrere definert enn i de finansielle nøkkeltallene. Fra og med regnskapsåret 2014 føres MVA-kompensasjon for investeringer i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet, slik det ble i perioden 2004-2013.

Kontakt