KOSTRA nøkkeltall

Røros - 5025 (Trøndelag - Trööndelage)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Røros Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall . . 146 113 117 4 878 5 098 4 872 4 764 2 738 11 548 11 551 11 467 12 421 14 919 117 021 118 409 118 964 116 264 110 053 136 648 138 784 139 365 135 912 130 235 . . 11 593 11 583 11 392 . . 11 593 11 583 11 392
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall . . 30 20 20 1 054 1 032 956 886 568 2 828 2 759 2 518 2 595 2 968 26 454 25 498 24 130 22 517 21 554 28 787 27 817 26 391 24 680 24 042 . . 2 621 2 540 2 580 . . 2 621 2 540 2 580
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall . . 54 51 38 1 243 1 381 1 437 1 496 768 3 581 3 704 3 634 3 940 6 558 40 815 42 789 44 391 44 617 41 622 49 291 53 378 54 993 54 713 51 746 . . 3 696 3 717 3 575 . . 3 696 3 717 3 575
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall . . 22 18 19 593 593 615 654 412 1 170 1 210 1 255 1 420 1 652 11 760 12 034 12 616 13 007 12 869 13 180 13 742 14 377 14 774 14 843 . . 1 206 1 374 1 457 . . 1 206 1 374 1 457
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall . . 55 35 32 2 304 1 754 1 695 1 684 902 5 794 4 324 4 506 4 837 6 623 57 163 47 787 49 750 48 174 43 661 66 908 57 014 58 562 56 717 52 002 . . 4 886 4 669 4 189 . . 4 886 4 669 4 189
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall . . 20 18 21 650 694 625 610 307 1 118 1 151 1 190 1 329 891 8 740 8 758 9 234 9 172 8 111 9 589 9 549 10 022 9 865 8 868 . . 891 952 951 . . 891 952 951
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall . . 65 62 45 2 341 2 712 2 703 2 630 1 549 5 922 6 210 6 339 6 833 7 022 55 537 60 361 61 467 58 735 54 994 66 902 72 236 73 198 69 547 65 266 . . 5 755 5 752 5 557 . . 5 755 5 752 5 557
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt