4407_0121
4407_0121
kostra
2019-05-26T16:20:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Rømskog, faktaark Plan, byggesak og miljø Rømskog

KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 0 0 0 36 28 24 2 126 110 114 106 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 138 148 124 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 82 39 58 66 54 83 52 66 45 48 43 46 45 48 43 46 60 36 42 61
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 42 0 39 33 1 230 1 060 970 964 4 024 4 352 3 626 3 366 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 8 424 8 670 8 952 9 314
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. .. .. 1 0 716 0 308 0 2 694 0 924 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 5 448 0 3 162
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 25 20 .. 17 17 16 .. 16 15 25 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 26 30 .. 29 24 38 .. 43 27 41 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 43 35 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 5 .. .. .. 19 12 14 21 22 24 20 20 19 22 18 20 19 22 18 20 16 18 18 16
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. .. .. 0 12 14 4 0 4 0 14 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 14 30 312
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 100 118 90 132 368 444 453 342 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 266 152 208 196
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 100 97 100 .. 99 96 100 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 100 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 49 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 11 .. .. 64 69 62 43 62 60 68 86 84 86 86 81 84 86 86 81 83 76 81 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall -2 0 .. .. 152 180 0 0 496 538 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 592 3 284 0 0

Kontakt