4407_0121
4407_0121
kostra
2019-09-17T15:40:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Rømskog, faktaark Plan, byggesak og miljø Rømskog

KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 0 0 0 18 14 12 1 63 55 57 60 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 69 74 62 59
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 28 11 23 38 25 26 14 17 24 19 19 26 24 19 19 26 49 22 24 45
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 42 0 39 33 615 530 485 482 2 012 2 176 1 813 1 836 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 4 212 4 335 4 476 4 657
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. .. 20 1 .. 358 272 154 .. 1 347 1 268 530 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 724 2 590 1 581
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 25 20 .. 17 17 16 .. 16 15 26 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 26 30 .. 29 24 38 .. 43 27 40 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 43 35 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 5 .. .. .. 16 10 10 11 21 19 14 16 18 18 18 18 18 17 18 18 17 10 19 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 6 7 2 .. 2 0 7 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 7 15 156
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 22 21 13 12 56 80 61 74 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 37 10 16 26
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 100 98 100 .. 100 91 100 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 70 99 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 49 50 50 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 31 47 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 11 .. .. 56 65 62 43 62 60 67 91 84 86 86 81 84 86 86 81 83 76 81 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall -2 0 .. .. 76 90 0 .. 248 269 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 296 1 642 0 ..

Kontakt