4396_0121
4396_0121
kostra
2019-05-20T07:08:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Rømskog, faktaark Bolig Rømskog

KOSTRA nøkkeltall

Rømskog - 0121 (Østfold)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rømskog Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 20 23 25 25 611 611 651 489 1 660 1 744 1 847 1 742 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 5 859 6 236 6 124 5 768
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 30 34 37 37 30 30 33 30 31 33 35 33 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 60 57 52 52 63 64 60 65 57 58 56 59 52 52 52 53 48 48 48 48 71 69 66 63
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 27 0 2 795 770 1 426 2 262 3 642 3 782 2 019 3 109 3 584 3 362 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 030 840 985 834
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 50 0 4 636 11 409 7 874 7 977 6 427 8 636 11 686 12 483 13 028 12 634 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 9 347 11 742 10 643 12 392
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 .. 50 .. 18 8 21 31 22 24 23 19 30 30 29 30 33 34 33 33 33 32 41 39
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 0 1 2 11 12 7 9 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 189 219 238 251
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 2,4 1,4 1,4 1,3 2,1 1,4 1,9 1,7 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,7 1,8 1,7 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 7,4 8,8 : : 11,6 12,9 10,3 8,6 13,7 14,1 10,2 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 26,7 25,4 21,5 19,6

Kontakt