KOSTRA nøkkeltall

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringsaker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 9 013 9 531 9 587 10 299 10 264 106 811 115 514 119 995 134 227 167 935 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 55 250 62 629 64 539 70 769 75 015
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 6,0 6,4 6,4 7,0 7,0 3,7 4,1 4,3 4,6 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,4 3,9 4,0 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 1 512 1 499 1 499 1 468 1 470 28 607 28 401 27 940 29 173 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 16 245 16 108 16 108 15 908 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 563 566 556 544 528 6 632 6 457 6 613 6 552 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 3 313 3 243 3 142 3 092 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 178 154 181 200 182 780 184 431 183 307 1 761 429 1 754 062 1 813 682 1 839 403 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 1 042 049 1 048 803 1 048 539 1 054 259 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 604 436 595 982 595 982 594 940 594 982 9 925 208 9 824 933 9 526 595 10 287 417 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 12 716 868 12 639 139 12 639 139 12 720 619 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 268,7 281,5 137,6 47,0 59,3 2 085,1 3 264,2 2 403,7 7 346,4 4 038,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 695,9 1 491,7 677,2 992,2 2 820,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 37,0 244,1 57,5 8,7 13,8 1 089,9 1 834,9 1 149,5 1 248,7 1 262,3 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 132,8 644,6 163,9 213,8 267,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 231,7 37,4 80,1 38,3 45,5 995,2 1 429,3 1 254,2 6 097,7 2 776,6 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 563,1 847,1 513,3 778,4 2 553,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 838 982 1 886 718 629 2 673 3 112 3 237 4 012 5 073 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 3 254 3 989 4 527 5 490 5 165
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 95 92 87 100 82 1 408 1 382 1 201 1 425 1 466 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 906 846 825 887 874

Kontakt