KOSTRA nøkkeltall

Ringebu - 3439 (Innlandet)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringebu Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . . . 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 4 130 4 240 102 983 107 961 121 943 48 228 49 706 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 . . . 149 763 150 027
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 7,5 7,7 4,0 4,3 .. 4,8 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 . . . 5,0 5,1
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 552 550 25 435 25 013 .. 10 127 9 954 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 . . . 29 692 29 525
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 209 209 5 979 5 841 .. 1 959 1 926 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 . . . 6 994 6 912
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 46 294 46 857 1 340 485 1 331 826 .. 499 921 496 787 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 . . . 2 012 660 2 014 277
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . 258 672 258 741 12 247 486 12 155 211 .. 3 224 173 3 142 989 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 . . . 18 855 767 18 850 375
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 3,2 687,9 341,4 887,7 310,0 124,0 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 . . . 2 584,3 2 166,4
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 3,2 278,1 216,7 456,0 154,2 35,9 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 . . . 872,5 1 620,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 0,0 409,8 124,7 431,7 155,8 88,1 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 . . . 1 711,8 546,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 78 91 4 048 3 785 3 829 1 059 595 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 . . . 5 069 6 333
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 20 25 1 080 1 074 1 417 441 412 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 . . . 1 446 1 478

Kontakt