KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 250 268 270 285 275 7 454 7 858 7 771 7 809 5 530 4 746 4 729 4 529 4 635 4 758 4 746 4 729 4 529 4 635 4 758 114 839 117 021 118 409 118 964 116 264 134 007 136 648 138 784 139 365 135 912 7 151 7 438 7 600 7 788 7 420 7 151 7 438 7 600 7 788 7 420
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 71 62 61 60 62 1 927 1 962 1 809 1 735 1 204 1 223 1 110 1 021 935 963 1 223 1 110 1 021 935 963 27 011 26 454 25 498 24 130 22 517 29 373 28 787 27 817 26 391 24 680 1 642 1 641 1 611 1 573 1 373 1 642 1 641 1 611 1 573 1 373
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 60 97 94 97 102 2 565 2 773 2 822 2 847 1 902 1 507 1 529 1 531 1 639 1 615 1 507 1 529 1 531 1 639 1 615 39 184 40 815 42 789 44 391 44 617 48 476 49 291 53 378 54 993 54 713 2 428 2 794 3 062 3 305 3 480 2 428 2 794 3 062 3 305 3 480
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 41 28 39 39 46 855 787 778 819 611 515 510 500 515 574 515 510 500 515 574 11 920 11 760 12 034 12 616 13 007 13 199 13 180 13 742 14 377 14 774 664 661 718 778 740 664 661 718 778 740
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 88 130 92 105 130 3 286 3 852 3 159 3 189 2 325 2 135 2 243 1 698 1 824 1 815 2 135 2 243 1 698 1 824 1 815 53 399 57 163 47 787 49 750 48 174 64 232 66 908 57 014 58 562 56 717 3 441 3 878 3 354 3 584 3 473 3 441 3 878 3 354 3 584 3 473
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 22 11 9 12 19 578 618 584 636 486 452 424 424 454 410 452 424 424 454 410 9 087 8 740 8 758 9 234 9 172 10 351 9 589 9 549 10 022 9 865 412 424 402 394 402 412 424 402 394 402
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 111 113 106 116 102 3 384 3 699 3 937 3 982 2 811 2 108 2 042 2 132 2 161 2 344 2 108 2 042 2 132 2 161 2 344 52 470 55 537 60 361 61 467 58 735 64 499 66 902 72 236 73 198 69 547 2 920 3 143 3 380 3 567 3 247 2 920 3 143 3 380 3 567 3 247
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt