KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 21,2 21,2 26,2 26,2 19,6 19,2 16,9 16,7 16,1 16,3 20,8 21,7 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 23,8 23,8 24,6 24,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 49,4 49,4 40,5 42,9 64,1 65,6 67,8 68,8 52,4 49,0 54,0 54,2 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 85,6 85,4 85,9 85,3
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 46,3 55,8 59,3 15,1 36,7 32,8 37,7 29,7 32,3 30,4 35,1 28,7 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 27,8 31,0 37,4 28,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 20,0 20,0 19,0 19,0 24,1 24,3 19,3 19,2 34,4 37,1 35,7 31,7 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 7,0 7,4 5,9 5,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 702 794 1 343 1 243 1 131 1 187 1 361 1 367 984 1 053 1 202 1 224 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 1 123 1 110 1 741 1 643
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 18 143 28 143 31 059 33 833 20 201 18 839 19 220 20 988 16 386 22 352 18 116 19 819 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 19 015 19 576 22 061 22 620
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 427 4 153 1 760 583 923 1 182 1 388 1 396 718 800 838 1 595 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 479 843 666 807
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 18 18 22 22 419 424 367 376 286 299 401 421 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 319 321 332 330
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 694 735 1 315 1 231 803 858 911 985 866 918 1 001 1 047 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 732 743 967 1 012
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 76 388 82 000 150 655 142 619 112 608 117 443 127 606 133 150 94 308 97 580 98 748 102 888 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 133 470 136 461 178 778 187 714
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.