KOSTRA nøkkeltall

Re - 0716 (Vestfold)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Re Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold Vestfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 21,2 21,2 26,2 26,2 25,9 19,6 19,2 16,9 17,3 10,9 16,1 16,3 20,8 13,5 17,0 16,1 16,3 20,8 13,5 17,0 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 23,8 23,8 24,6 21,6 22,0 23,8 23,8 24,6 21,6 22,0
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 49,4 49,4 40,5 42,9 42,4 64,1 65,6 67,8 68,8 59,8 52,4 49,0 54,0 54,2 66,6 52,4 49,0 54,0 54,2 66,6 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 85,6 85,4 85,9 85,3 85,6 85,6 85,4 85,9 85,3 85,6
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 46,3 55,8 59,3 15,1 11,3 36,7 32,8 37,7 29,7 31,5 32,3 30,4 35,1 28,7 25,7 32,3 30,4 35,1 28,7 25,7 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 27,8 31,0 37,4 28,2 27,5 27,8 31,0 37,4 28,2 27,5
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 20,0 20,0 19,0 19,0 20,0 24,1 24,3 19,3 20,6 27,0 34,4 37,1 35,7 32,6 27,0 34,4 37,1 35,7 32,6 27,0 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 7,0 7,4 5,9 5,1 4,5 7,0 7,4 5,9 5,1 4,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 702 794 1 343 1 243 1 220 1 131 1 187 1 361 1 367 1 870 984 1 053 1 202 1 224 1 263 984 1 053 1 202 1 224 1 263 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 1 123 1 110 1 741 1 643 1 565 1 123 1 110 1 741 1 643 1 565
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 18 143 28 143 31 059 33 833 22 167 20 201 18 839 19 220 20 988 21 435 16 386 22 352 18 116 19 819 17 161 16 386 22 352 18 116 19 819 17 161 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 19 015 19 576 22 061 22 620 23 072 19 015 19 576 22 061 22 620 23 072
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 427 4 153 1 760 583 1 348 923 1 182 1 388 1 396 1 380 718 800 838 1 595 1 464 718 800 838 1 595 1 464 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 479 843 666 807 833 479 843 666 807 833
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 18 18 22 22 22 419 424 367 390 204 286 299 401 261 345 286 299 401 261 345 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 319 321 332 292 298 319 321 332 292 298
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 694 735 1 315 1 231 1 207 803 858 911 985 1 183 866 918 1 001 1 047 1 093 866 918 1 001 1 047 1 093 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 732 743 967 1 012 1 081 732 743 967 1 012 1 081
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 76 388 82 000 150 655 142 619 139 435 112 608 117 443 127 606 133 150 129 502 94 308 97 580 98 748 102 888 114 806 94 308 97 580 98 748 102 888 114 806 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 133 470 136 461 178 778 187 714 201 623 133 470 136 461 178 778 187 714 201 623
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.