4407_1539
4407_1539
kostra
2019-05-24T05:47:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Rauma, faktaark Plan, byggesak og miljø Rauma

KOSTRA nøkkeltall

Rauma - 1539 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rauma Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 3 .. 0 446 476 394 424 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 332 246 250 180
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 75 .. .. .. 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 52 64 65 68
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 166 256 125 104 25 174 22 058 21 228 19 344 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 11 876 10 220 10 276 8 642
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 181 .. 52 0 11 266 0 8 376 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 6 560 0 3 824
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 10 18 21 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 17 15 36
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 18 16 12 .. 35 29 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 39 32 44
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 16 12 22 32 19 22 20 22 19 22 18 20 19 22 18 20 20 25 23 21
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 0 5 .. 0 160 160 176 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 120 102 104
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 9 36 3 15 938 906 1 300 1 090 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 524 448 524 686
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 50 .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 85 82 73 70
Netto endring i antall boliger (antall) antall 14 57 .. .. 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 910 2 650 0 0

Kontakt