KOSTRA nøkkeltall

Rauma - 1539 (Møre og Romsdal)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rauma Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 105 102 119 119 123 9 864 10 032 10 449 10 472 .. 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 5 791 5 895 6 130 6 126 .. 5 791 5 895 6 130 6 126 .. 5 791 5 895 6 130 6 126 ..
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 14 14 16 16 16 23 23 24 24 .. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 23 23 .. 22 22 23 23 .. 22 22 23 23 ..
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 72 75 71 71 69 60 61 60 62 .. 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 55 53 54 60 .. 55 53 54 60 .. 55 53 54 60 ..
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 429 7 975 1 696 770 53 1 353 1 605 1 197 1 663 1 697 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 366 1 754 1 525 2 036 2 530 1 366 1 754 1 525 2 036 2 530 1 366 1 754 1 525 2 036 2 530
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 183 1 433 713 20 0 8 483 13 027 13 467 13 778 .. 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 8 621 9 319 11 400 10 429 .. 8 621 9 319 11 400 10 429 .. 8 621 9 319 11 400 10 429 ..
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 30 11 13 17 26 28 21 19 15 .. 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 34 28 29 .. 31 34 28 29 .. 31 34 28 29 ..
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 2 1 2 1 2 119 134 157 109 .. 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 55 59 42 48 .. 55 59 42 48 .. 55 59 42 48 ..
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 0,7 1,1 1,5 : 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 9,5 9,9 8,1 8,3 7,9 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4

Kontakt