KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Sosialtjeneste

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 313 351 365 400 342 7 454 7 858 7 771 7 809 5 530 4 746 4 729 4 529 4 635 4 758 114 839 117 021 118 409 118 964 116 032 134 007 136 648 138 784 139 365 135 680 11 161 12 263 12 519 12 194 11 561 11 161 12 263 12 519 12 194 11 561 11 161 12 263 12 519 12 194 11 561
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 86 83 82 93 70 1 927 1 962 1 809 1 735 1 204 1 223 1 110 1 021 935 963 27 011 26 454 25 498 24 130 22 465 29 373 28 787 27 817 26 391 24 621 2 840 2 974 2 890 2 662 2 394 2 840 2 974 2 890 2 662 2 394 2 840 2 974 2 890 2 662 2 394
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 135 145 176 199 152 2 565 2 773 2 822 2 847 1 902 1 507 1 529 1 531 1 639 1 615 39 184 40 815 42 789 44 391 44 541 48 476 49 291 53 378 54 993 54 637 4 346 4 823 5 147 4 978 4 903 4 346 4 823 5 147 4 978 4 903 4 346 4 823 5 147 4 978 4 903
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 60 39 30 47 48 855 787 778 819 611 515 510 500 515 574 11 920 11 760 12 034 12 616 12 992 13 199 13 180 13 742 14 377 14 759 1 184 1 324 1 223 1 276 1 251 1 184 1 324 1 223 1 276 1 251 1 184 1 324 1 223 1 276 1 251
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 148 202 118 155 125 3 286 3 852 3 159 3 189 2 325 2 135 2 243 1 698 1 824 1 815 53 399 57 163 47 787 49 750 48 076 64 232 66 908 57 014 58 562 56 619 5 148 5 687 4 833 4 999 4 640 5 148 5 687 4 833 4 999 4 640 5 148 5 687 4 833 4 999 4 640
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall : 4 14 16 9 578 618 584 636 486 452 424 424 454 410 9 087 8 740 8 758 9 234 9 131 10 351 9 589 9 549 10 022 9 824 632 696 744 784 744 632 696 744 784 744 632 696 744 784 744
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 70 116 178 204 169 3 384 3 699 3 937 3 982 2 811 2 108 2 042 2 132 2 161 2 344 52 470 55 537 60 361 61 467 58 573 64 499 66 902 72 236 73 198 69 385 4 678 5 521 6 181 6 104 5 472 4 678 5 521 6 181 6 104 5 472 4 678 5 521 6 181 6 104 5 472
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt