KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 97,8 88,9 93,3 100,0 100,0 24,6 19,9 22,3 16,8 17,0 16,9 17,3 10,9 9,4 8,6 20,8 13,5 17,0 21,2 21,5 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 19,8 20,1 20,3 21,2 20,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 63,6 64,2 72,8 60,6 59,7 67,8 68,8 62,0 56,8 54,6 54,0 54,2 67,0 70,3 71,1 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 73,7 75,9 80,0 83,8 84,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 11,6 9,1 10,7 17,7 13,6 33,3 26,3 22,4 26,6 21,9 37,7 29,7 31,5 26,1 23,1 35,1 28,7 25,7 27,8 25,0 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 37,1 26,3 23,3 20,7 21,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 29,1 23,2 29,8 30,2 19,3 20,6 26,4 29,9 28,7 35,7 32,6 27,0 17,0 18,3 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 6,9 6,2 5,9 5,3 6,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 932 908 771 851 1 058 1 028 1 074 1 125 1 525 1 714 1 361 1 367 1 870 2 930 3 071 1 202 1 224 1 263 1 338 1 524 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 1 331 1 300 1 281 1 326 1 495
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 7 914 28 198 14 056 9 910 101 124 18 441 19 880 20 620 20 975 27 273 19 220 20 988 19 953 17 665 15 693 18 116 19 819 17 060 22 575 26 422 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 23 667 25 891 22 910 21 032 29 884
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 543 1 759 725 247 401 1 055 1 417 1 466 1 673 1 203 1 388 1 396 1 380 1 829 1 280 838 1 595 1 464 1 438 1 540 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 1 261 1 261 1 033 1 038 957
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 45 40 42 45 45 649 535 548 821 837 367 390 205 190 175 401 261 345 603 616 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 650 663 674 706 680
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 779 815 605 761 1 013 885 934 961 1 099 1 313 911 985 1 183 1 919 2 072 1 001 1 047 1 093 990 1 150 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 812 896 905 919 1 046
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 185 870 200 222 150 933 191 244 257 778 130 819 137 823 154 787 127 122 151 805 127 606 133 150 129 502 148 400 158 075 98 748 102 888 114 806 164 801 192 189 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 116 989 129 177 130 724 133 417 152 789
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.