4408_1127
4408_1127
kostra
2019-10-20T03:26:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Randaberg, faktaark Samferdsel Randaberg

KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 88,9 91,1 97,8 88,9 19,6 19,2 16,9 16,7 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 20,7 20,7 19,8 19,9
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 88,9 91,1 100,0 100,0 64,1 65,6 67,8 68,8 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 72,0 72,6 73,7 75,9
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 16,6 10,1 11,6 9,1 36,7 32,8 37,7 29,7 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 31,9 34,9 37,1 26,3
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 8,9 8,9 10,9 0,0 24,1 24,3 19,3 19,2 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 9,2 6,8 6,9 6,2
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 862 786 932 908 1 131 1 187 1 361 1 367 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 1 049 1 152 1 331 1 300
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 38 625 15 634 7 914 28 198 20 201 18 839 19 220 20 988 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 23 829 23 330 23 667 25 891
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 301 190 543 1 759 923 1 182 1 388 1 396 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 1 154 845 1 261 1 261
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 40 41 45 40 419 424 367 376 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 663 664 650 657
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 808 654 779 815 803 858 911 985 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 693 745 812 896
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 192 689 157 978 185 870 200 222 112 608 117 443 127 606 133 150 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 101 574 109 647 116 989 129 177
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.