KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 88,9 91,1 97,8 88,9 93,3 19,6 19,2 16,9 17,3 10,2 16,1 16,3 20,8 13,5 17,5 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 20,7 20,7 19,8 19,9 20,6 20,7 20,7 19,8 19,9 20,6 20,7 20,7 19,8 19,9 20,6
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 88,9 91,1 100,0 100,0 100,0 64,1 65,6 67,8 68,8 56,2 52,4 49,0 54,0 54,2 68,4 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 72,0 72,6 73,7 75,9 95,4 72,0 72,6 73,7 75,9 95,4 72,0 72,6 73,7 75,9 95,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 16,6 10,1 11,6 9,1 10,7 36,7 32,8 37,7 29,7 31,6 32,3 30,4 35,1 28,7 25,7 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 31,9 34,9 37,1 26,3 27,0 31,9 34,9 37,1 26,3 27,0 31,9 34,9 37,1 26,3 27,0
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 8,9 8,9 10,9 0,0 0,0 24,1 24,3 19,3 19,2 28,8 34,4 37,1 35,7 32,6 25,9 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 9,2 6,8 6,9 6,2 6,1 9,2 6,8 6,9 6,2 6,1 9,2 6,8 6,9 6,2 6,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 862 786 932 908 769 1 131 1 187 1 361 1 367 1 754 984 1 053 1 202 1 224 1 262 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 1 049 1 152 1 331 1 300 1 256 1 049 1 152 1 331 1 300 1 256 1 049 1 152 1 331 1 300 1 256
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 38 625 15 634 7 914 28 198 15 444 20 201 18 839 19 220 20 988 22 862 16 386 22 352 18 116 19 819 16 837 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 23 829 23 330 23 667 25 891 19 768 23 829 23 330 23 667 25 891 19 768 23 829 23 330 23 667 25 891 19 768
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 301 190 543 1 759 725 923 1 182 1 388 1 396 1 326 718 800 838 1 595 1 464 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 1 154 845 1 261 1 261 1 032 1 154 845 1 261 1 261 1 032 1 154 845 1 261 1 261 1 032
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 40 41 45 40 42 419 424 367 390 166 286 299 401 261 356 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 663 664 650 657 672 663 664 650 657 672 663 664 650 657 672
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 808 654 779 815 605 803 858 911 985 1 168 866 918 1 001 1 047 1 092 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 693 745 812 896 905 693 745 812 896 905 693 745 812 896 905
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 192 689 157 978 185 870 200 222 150 933 112 608 117 443 127 606 133 150 147 929 94 308 97 580 98 748 102 888 114 736 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 101 574 109 647 116 989 129 177 132 905 101 574 109 647 116 989 129 177 132 905 101 574 109 647 116 989 129 177 132 905
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.