KOSTRA nøkkeltall

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Randaberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 366 1 401 1 574 1 314 1 113 49 898 55 837 53 716 103 686 112 339 46 084 49 951 38 694 44 756 47 669 40 864 45 033 50 333 53 177 57 231 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 48 605 50 921 57 263 54 337 63 271
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 6,1 6,5 7,3 6,1 5,2 3,8 4,2 .. 4,5 4,7 4,6 5,1 .. 4,6 4,8 3,1 3,5 .. 5,1 5,5 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 4,6 4,9 .. 5,3 6,2
Landbrukseiendommer (antall) antall 225 216 217 217 216 13 127 13 174 .. 23 225 23 848 9 926 9 825 .. 9 773 9 902 12 996 12 928 .. 10 494 10 433 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 10 471 10 389 .. 10 314 10 267
Jordbruksbedrifter (antall) antall 65 63 63 64 65 3 847 3 840 .. 6 447 6 357 2 889 2 845 .. 1 928 1 928 3 257 3 210 .. 2 644 2 606 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 4 176 4 118 .. 4 035 3 986
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 13 628 13 576 13 849 13 955 13 840 1 187 111 1 197 887 .. 1 697 428 1 696 131 730 233 729 423 .. 388 150 387 515 850 202 855 749 .. 860 265 862 041 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 995 047 999 003 .. 999 171 998 306
Produktivt skogareal (dekar) dekar 311 338 337 337 337 4 429 650 4 560 109 .. 8 631 515 8 740 540 3 071 916 3 051 552 .. 2 815 723 2 797 721 4 240 856 4 233 155 .. 3 726 142 3 726 410 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580 1 378 342
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 66,2 0,9 52,0 50,2 0,0 613,5 830,7 715,1 1 414,3 805,5 440,1 264,8 169,9 310,8 224,9 501,2 318,2 333,6 3 035,9 777,3 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 459,1 508,8 771,8 761,6 719,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 48,4 0,9 42,5 40,6 0,0 525,0 289,3 491,9 714,9 464,7 282,8 222,0 140,9 104,3 167,9 372,9 164,4 196,6 666,4 488,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 255,1 401,4 621,2 470,5 607,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 17,8 0,0 9,5 9,6 0,0 88,5 541,4 223,2 699,4 340,8 157,3 42,8 29,0 206,5 57,0 128,3 153,8 137,0 2 369,5 289,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 204,0 107,4 150,6 291,1 111,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 1 231 1 539 1 015 3 550 2 485 1 638 1 483 805 986 752 1 483 942 1 458 1 942 1 594 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 841 2 047 2 455 1 915 1 761
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 3 7 4 3 7 635 476 454 920 952 443 474 361 548 450 480 434 453 385 408 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 431 435 467 447 504

Kontakt