KOSTRA nøkkeltall

Radøy - 1260 (Hordaland)

Sosialtjeneste

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Radøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 176 189 197 196 192 4 817 4 878 5 098 4 872 4 764 4 746 4 729 4 529 4 635 4 758 11 267 11 548 11 551 11 467 12 211 114 839 117 021 118 409 118 964 116 032 134 007 136 648 138 784 139 365 135 680 11 931 12 507 13 033 13 321 12 883 11 931 12 507 13 033 13 321 12 883 11 931 12 507 13 033 13 321 12 883
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 38 33 42 42 33 1 090 1 054 1 032 956 886 1 223 1 110 1 021 935 963 2 896 2 828 2 759 2 518 2 551 27 011 26 454 25 498 24 130 22 465 29 373 28 787 27 817 26 391 24 621 2 778 2 867 2 906 2 774 2 539 2 778 2 867 2 906 2 774 2 539 2 778 2 867 2 906 2 774 2 539
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 44 64 73 89 70 1 106 1 243 1 381 1 437 1 496 1 507 1 529 1 531 1 639 1 615 3 420 3 581 3 704 3 634 3 870 39 184 40 815 42 789 44 391 44 541 48 476 49 291 53 378 54 993 54 637 4 605 4 764 5 186 5 563 5 592 4 605 4 764 5 186 5 563 5 592 4 605 4 764 5 186 5 563 5 592
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 28 29 25 30 22 615 593 593 615 656 515 510 500 515 574 1 196 1 170 1 210 1 255 1 406 11 920 11 760 12 034 12 616 12 992 13 199 13 180 13 742 14 377 14 759 1 378 1 440 1 479 1 571 1 615 1 378 1 440 1 479 1 571 1 615 1 378 1 440 1 479 1 571 1 615
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 85 103 94 107 93 2 065 2 304 1 754 1 695 1 684 2 135 2 243 1 698 1 824 1 815 5 363 5 794 4 324 4 506 4 750 53 399 57 163 47 787 49 750 48 076 64 232 66 908 57 014 58 562 56 619 4 398 5 157 5 102 5 564 5 363 4 398 5 157 5 102 5 564 5 363 4 398 5 157 5 102 5 564 5 363
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 23 24 18 33 24 677 650 694 625 610 452 424 424 454 410 1 170 1 118 1 151 1 190 1 293 9 087 8 740 8 758 9 234 9 131 10 351 9 589 9 549 10 022 9 824 783 829 843 947 864 783 829 843 947 864 783 829 843 947 864
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 51 52 79 83 87 2 020 2 341 2 712 2 703 2 630 2 108 2 042 2 132 2 161 2 344 5 490 5 922 6 210 6 339 6 679 52 470 55 537 60 361 61 467 58 573 64 499 66 902 72 236 73 198 69 385 5 227 5 741 6 284 6 486 5 865 5 227 5 741 6 284 6 486 5 865 5 227 5 741 6 284 6 486 5 865
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt