KOSTRA nøkkeltall

Radøy - 1260 (Hordaland)

Samferdsel

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Radøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 7,5 7,7 7,7 0,0 7,7 9,0 9,5 9,0 9,4 9,6 16,1 16,3 20,8 13,5 17,5 8,6 8,7 9,0 8,9 11,1 15,9 14,7 15,0 14,4 15,5 15,7 14,6 14,9 14,4 15,4 14,9 14,3 11,5 12,0 12,5 14,9 14,3 11,5 12,0 12,5 14,9 14,3 11,5 12,0 12,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 69,8 71,2 23,1 23,1 71,2 35,2 33,6 34,2 34,5 34,8 52,4 49,0 54,0 54,2 68,4 47,4 46,0 45,7 47,1 46,5 62,7 59,2 59,2 59,6 62,6 62,5 60,6 60,6 61,0 64,0 65,4 69,2 66,6 65,7 68,0 65,4 69,2 66,6 65,7 68,0 65,4 69,2 66,6 65,7 68,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 72,8 74,0 77,0 80,1 77,7 42,0 41,3 39,3 38,5 40,8 32,3 30,4 35,1 28,7 25,7 41,3 39,2 37,6 36,6 35,8 34,2 33,9 32,4 29,4 28,4 37,4 30,4 35,6 28,5 28,8 35,7 43,9 31,3 27,9 30,7 35,7 43,9 31,3 27,9 30,7 35,7 43,9 31,3 27,9 30,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 24,5 23,1 23,1 0,0 9,6 48,1 48,0 46,7 47,1 45,0 34,4 37,1 35,7 32,6 25,9 42,6 42,0 40,6 40,3 37,0 30,3 30,5 29,0 28,7 27,3 29,4 29,6 28,2 27,8 26,4 12,5 10,5 12,3 12,9 11,8 12,5 10,5 12,3 12,9 11,8 12,5 10,5 12,3 12,9 11,8
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 626 707 750 1 148 1 694 1 402 1 487 1 584 1 716 1 980 984 1 053 1 202 1 224 1 262 1 635 1 671 1 798 1 976 2 076 1 425 1 524 1 686 1 773 1 765 1 397 1 480 1 689 1 797 1 764 1 328 1 424 1 483 1 518 1 423 1 328 1 424 1 483 1 518 1 423 1 328 1 424 1 483 1 518 1 423
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 3 919 4 054 13 333 29 500 6 676 14 411 14 514 15 271 16 988 16 355 16 386 22 352 18 116 19 819 16 837 14 773 16 924 18 619 20 532 21 811 18 122 19 670 20 165 22 007 21 566 19 531 20 549 21 301 23 031 21 765 22 499 24 717 24 139 25 741 24 624 22 499 24 717 24 139 25 741 24 624 22 499 24 717 24 139 25 741 24 624
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 308 588 1 146 98 578 749 861 1 379 1 408 1 632 718 800 838 1 595 1 464 1 036 1 155 1 417 1 582 1 382 893 913 1 068 1 221 1 335 847 870 1 032 1 208 1 501 678 729 911 818 1 067 678 729 911 818 1 067 678 729 911 818 1 067
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 4 4 4 0 4 283 313 304 318 300 286 299 401 261 356 485 477 499 516 678 5 904 5 523 5 707 5 545 5 584 6 020 5 651 5 845 5 692 5 738 447 373 349 370 342 447 373 349 370 342 447 373 349 370 342
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 489 572 601 996 1 536 1 306 1 368 1 459 1 593 1 807 866 918 1 001 1 047 1 092 1 210 1 203 1 309 1 426 1 603 946 988 1 072 1 160 1 212 819 895 1 000 1 129 1 111 790 745 836 878 960 790 745 836 878 960 790 745 836 878 960
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 46 868 56 404 59 327 97 481 150 288 81 986 81 610 84 533 90 979 114 334 94 308 97 580 98 748 102 888 114 736 92 041 94 047 101 024 106 097 134 734 115 841 120 940 130 403 140 444 156 892 111 346 121 790 135 176 152 176 159 972 135 778 148 294 143 672 149 440 185 934 135 778 148 294 143 672 149 440 185 934 135 778 148 294 143 672 149 440 185 934
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.