4409_0805
4409_0805
kostra
2019-06-16T01:18:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Porsgrunn, faktaark Sosialtjeneste Porsgrunn

KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 1 129 1 089 980 959 48 625 49 581 50 283 53 054 114 839 117 021 118 409 120 071 134 007 136 648 138 784 140 472 5 653 5 625 5 583 5 655
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 310 303 220 210 11 153 10 983 10 522 10 427 27 011 26 454 25 498 24 253 29 373 28 787 27 817 26 514 1 391 1 329 1 198 1 200
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 503 451 429 411 17 954 18 682 19 804 21 125 39 184 40 815 42 789 44 476 48 476 49 291 53 378 55 078 2 195 2 267 2 349 2 396
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 71 71 70 76 4 318 4 418 4 700 5 026 11 920 11 760 12 034 12 675 13 199 13 180 13 742 14 436 445 418 476 513
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 657 634 479 508 24 377 25 608 21 968 24 008 53 399 57 163 47 787 50 345 64 232 66 908 57 014 59 157 3 369 3 424 2 880 3 020
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 92 69 63 65 2 913 2 709 2 772 3 148 9 087 8 740 8 758 9 266 10 351 9 589 9 549 10 054 540 470 473 472
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 400 359 377 369 23 124 24 020 26 008 27 836 52 470 55 537 60 361 62 347 64 499 66 902 72 236 74 078 2 928 3 041 3 299 3 438
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt