4407_0805
4407_0805
kostra
2019-06-19T17:32:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Porsgrunn, faktaark Plan, byggesak og miljø Porsgrunn

KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 7 10 11 12 1 146 1 086 984 888 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 152 154 130 122
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 13 11 25 13 31 34 29 35 45 48 43 46 45 48 43 46 24 30 27 32
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 607 570 499 710 54 976 52 804 51 022 49 894 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 7 528 7 268 6 860 7 470
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 235 .. 311 0 27 050 0 23 736 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 4 050 0 2 948
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 13 18 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 13 12 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 40 40 38 .. 40 45 44 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 23 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 5 8 12 0 1 358 1 228 1 460 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 98 74 92
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 0 .. 2 11 480 382 652 468 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 26 76 96 68
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. 100 .. 94 92 89 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 94 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 50 .. 47 47 48 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 47 46 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 76 71 100 104 95 94 96 92 84 86 86 82 84 86 86 81 73 82 80 78
Netto endring i antall boliger (antall) antall 173 109 .. .. 86 950 22 706 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 070 1 178 0 0

Kontakt