KOSTRA nøkkeltall

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsanger - Porsángu - Porsanki Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 3 570 2 816 2 316 2 363 51 184 54 617 52 935 56 994 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 14 691 14 524 15 759 17 366 14 691 14 524 15 759 17 366
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 8,0 6,5 5,4 5,5 4,3 4,6 4,4 4,8 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 3,7 3,7 4,0 4,4 3,7 3,7 4,0 4,4
Landbrukseiendommer (antall) antall 447 432 432 431 11 961 11 933 11 933 11 855 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 3 942 3 970 3 970 3 953 3 942 3 970 3 970 3 953
Jordbruksbedrifter (antall) antall 35 36 37 35 2 367 2 363 2 309 2 280 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 316 313 298 287 316 313 298 287
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 8 796 8 257 8 907 8 778 474 717 477 083 479 984 476 002 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 92 317 91 923 91 556 91 219 92 317 91 923 91 556 91 219
Produktivt skogareal (dekar) dekar 32 952 31 902 31 902 31 885 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 635 286 761 739 761 739 761 155 635 286 761 739 761 739 761 155
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 20,0 6,7 0,1 9,0 324,5 411,5 1 439,8 356,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 451,7 678,9 1 141,8 65,0 451,7 678,9 1 141,8 65,0
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 18,0 0,0 0,1 7,0 141,7 149,3 128,2 211,3 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 200,6 33,1 90,7 26,9 200,6 33,1 90,7 26,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 2,0 6,7 0,0 2,0 182,8 262,2 1 311,6 145,6 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 251,1 645,8 1 051,1 38,1 251,1 645,8 1 051,1 38,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 35 62 90 0 1 357 2 264 1 631 1 480 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 252 420 310 631 252 420 310 631
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 33 25 10 33 647 633 573 622 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 141 121 110 187 141 121 110 187

Kontakt