KOSTRA nøkkeltall

Øystre Slidre - 0544 (Oppland)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øystre Slidre Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 758 2 159 1 844 1 876 1 966 94 992 99 657 102 983 107 961 119 923 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 69 428 67 213 69 327 74 379 78 815 69 428 67 213 69 327 74 379 78 815 69 428 67 213 69 327 74 379 78 815
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,8 4,7 4,0 4,1 4,4 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,6 4,5 4,7 5,0 .. 4,6 4,5 4,7 5,0 .. 4,6 4,5 4,7 5,0 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 465 460 460 458 445 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 14 963 14 877 14 877 14 758 .. 14 963 14 877 14 877 14 758 .. 14 963 14 877 14 877 14 758 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 162 154 152 149 150 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 4 628 4 509 4 430 4 330 .. 4 628 4 509 4 430 4 330 .. 4 628 4 509 4 430 4 330 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 26 707 26 727 26 902 27 014 27 218 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 994 707 992 953 995 153 1 002 155 .. 994 707 992 953 995 153 1 002 155 .. 994 707 992 953 995 153 1 002 155 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 111 255 110 766 110 766 110 972 110 836 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 6 491 126 6 494 884 6 494 884 6 498 080 .. 6 491 126 6 494 884 6 494 884 6 498 080 .. 6 491 126 6 494 884 6 494 884 6 498 080 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,0 30,0 2,5 2,0 9,0 750,0 1 088,8 687,9 341,4 1 105,2 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 1 505,7 553,1 327,0 516,1 268,3 1 505,7 553,1 327,0 516,1 268,3 1 505,7 553,1 327,0 516,1 268,3
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 3,0 30,0 2,5 2,0 9,0 598,8 707,5 278,1 216,7 629,1 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 647,7 216,8 83,3 116,2 87,8 647,7 216,8 83,3 116,2 87,8 647,7 216,8 83,3 116,2 87,8
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151,2 381,3 409,8 124,7 476,1 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 858,0 336,3 243,7 399,9 180,5 858,0 336,3 243,7 399,9 180,5 858,0 336,3 243,7 399,9 180,5
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 98 35 13 23 6 2 999 3 693 4 048 3 785 3 825 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 2 897 2 511 2 681 2 400 2 233 2 897 2 511 2 681 2 400 2 233 2 897 2 511 2 681 2 400 2 233
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 17 17 28 14 21 1 381 1 317 1 080 1 074 1 061 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 762 652 589 597 606 762 652 589 597 606 762 652 589 597 606

Kontakt