KOSTRA nøkkeltall

Øystre Slidre - 0544 (Oppland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øystre Slidre Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 87,3 67,9 65,7 85,1 78,9 79,5 80,1 81,1 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 79,3 81,3 81,0 84,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 94,0 87,0 84,6 92,9 90,2 90,6 90,5 90,6 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 90,9 91,1 91,3 92,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,9 98,0 100,0 98,9 97,1 97,4 96,9 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 98,1 97,3 97,8 97,8
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 83,1 84,3 84,1 85,4 74,2 73,9 74,5 74,9 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 59,8 59,3 59,4 59,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,7 5,5 5,6 .. 5,6 5,5 5,3 .. 6,0 6,0 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 .. 5,8 5,8 5,6
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 37,1 39,4 41,8 .. 37,0 38,6 40,0 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 39,7 40,6 42,3
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent : 2,7 0,0 : 3,1 3,4 3,4 3,6 3,4 3,5 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 2,3 2,6 2,7 2,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 66,7 69,5 69,6 66,2 63,4 67,9 70,6 76,7 63,7 66,5 69,1 74,1 64,5 67,6 70,4 75,1 65,4 68,4 70,3 75,1
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 69,2 73,7 71,4 82,1 82,5 81,3 81,7 80,4 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 76,3 76,1 78,1 81,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,4 10,7 10,1 10,9 11,4 11,6 11,5 11,5 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 11,5 11,7 11,4 11,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 128 781 136 071 135 115 147 923 127 851 137 758 146 807 157 856 130 611 137 613 143 919 153 538 131 862 138 807 145 125 154 317 127 181 136 230 140 667 153 636
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 57,3 58,7 58,4 56,9 54,1 57,7 59,8 64,9 51,3 53,5 55,1 59,1 52,2 54,2 55,8 59,6 54,5 56,8 57,8 61,5
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".