KOSTRA nøkkeltall

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øvre Eiker Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 551 544 520 479 8 831 8 895 8 572 8 539 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 7 393 7 418 7 193 7 368
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 138 131 100 90 2 052 1 992 1 834 1 678 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 1 551 1 468 1 327 1 233
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 150 172 184 158 3 044 3 152 3 107 3 249 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 2 739 2 842 2 918 3 026
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 44 50 42 44 1 005 933 909 963 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 726 787 925 908
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 307 311 220 218 3 989 4 349 3 379 3 337 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 3 506 3 741 2 615 2 898
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 20 17 21 26 697 702 615 653 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 516 452 460 517
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 220 206 252 248 3 834 4 125 4 352 4 642 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 3 443 3 427 3 598 3 736
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt