KOSTRA nøkkeltall

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øvre Eiker Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 551 544 520 479 437 8 831 8 895 8 572 8 539 8 151 114 839 117 021 118 409 118 964 116 264 134 007 136 648 138 784 139 365 135 912 7 393 7 418 7 193 7 368 7 279
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 138 131 100 90 77 2 052 1 992 1 834 1 678 1 447 27 011 26 454 25 498 24 130 22 517 29 373 28 787 27 817 26 391 24 680 1 551 1 468 1 327 1 233 1 186
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 150 172 184 158 150 3 044 3 152 3 107 3 249 3 171 39 184 40 815 42 789 44 391 44 617 48 476 49 291 53 378 54 993 54 713 2 739 2 842 2 918 3 026 2 944
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 44 50 42 44 43 1 005 933 909 963 1 014 11 920 11 760 12 034 12 616 13 007 13 199 13 180 13 742 14 377 14 774 726 787 925 908 835
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 307 311 220 218 200 3 989 4 349 3 379 3 337 3 134 53 399 57 163 47 787 49 750 48 174 64 232 66 908 57 014 58 562 56 717 3 506 3 741 2 615 2 898 2 807
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 20 17 21 26 26 697 702 615 653 706 9 087 8 740 8 758 9 234 9 172 10 351 9 589 9 549 10 022 9 865 516 452 460 517 500
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 220 206 252 248 263 3 834 4 125 4 352 4 642 4 326 52 470 55 537 60 361 61 467 58 735 64 499 66 902 72 236 73 198 69 547 3 443 3 427 3 598 3 736 3 478
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt