KOSTRA nøkkeltall

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øvre Eiker Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 5 455 3 602 2 948 2 521 4 180 52 643 49 283 49 898 55 837 53 683 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 38 281 39 542 38 497 42 304 47 983 38 281 39 542 38 497 42 304 47 983 38 281 39 542 38 497 42 304 47 983
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 7,1 4,7 3,9 3,4 5,6 3,9 3,7 3,8 4,2 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,0 4,1 4,0 4,4 .. 4,0 4,1 4,0 4,4 .. 4,0 4,1 4,0 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 768 760 760 746 747 13 607 13 486 13 127 13 174 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 9 667 9 668 9 668 9 582 .. 9 667 9 668 9 668 9 582 .. 9 667 9 668 9 668 9 582 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 208 202 197 196 187 4 170 4 066 3 847 3 840 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 249 2 185 2 153 2 136 .. 2 249 2 185 2 153 2 136 .. 2 249 2 185 2 153 2 136 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 48 163 47 752 46 984 47 105 46 781 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 508 527 505 216 506 390 508 033 .. 508 527 505 216 506 390 508 033 .. 508 527 505 216 506 390 508 033 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 291 728 289 746 289 746 289 629 289 435 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 5 528 262 5 485 382 5 485 382 5 505 462 .. 5 528 262 5 485 382 5 485 382 5 505 462 .. 5 528 262 5 485 382 5 485 382 5 505 462 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,5 6,0 2,0 9,0 7,0 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 709,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 217,8 705,8 519,6 221,2 240,0 217,8 705,8 519,6 221,2 240,0 217,8 705,8 519,6 221,2 240,0
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 6,0 2,0 9,0 2,0 780,0 1 206,6 525,0 289,3 486,7 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 173,1 217,5 102,8 149,8 56,9 173,1 217,5 102,8 149,8 56,9 173,1 217,5 102,8 149,8 56,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,5 0,0 0,0 0,0 5,0 247,9 302,4 88,5 541,4 223,2 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 44,7 488,3 416,8 71,4 183,1 44,7 488,3 416,8 71,4 183,1 44,7 488,3 416,8 71,4 183,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 1 16 66 62 13 1 553 2 073 1 231 1 539 1 015 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 562 682 482 556 591 562 682 482 556 591 562 682 482 556 591
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 30 31 30 20 29 501 541 635 476 454 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 439 424 510 481 377 439 424 510 481 377 439 424 510 481 377

Kontakt