4408_0100
4408_0100
kostra
2019-10-15T06:50:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Østfold fylkeskommune, faktaark Samferdsel Østfold fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Østfold fylkeskommune

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østfold fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 2 567 2 650 2 808 2 844 4 681 4 884 5 145 5 369 4 512 4 695 4 891 5 098 3 432 3 637 3 824 3 769
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 578 786 862 742 2 147 1 917 1 872 2 473 1 932 1 715 1 634 2 157 1 253 1 389 963 1 265
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr 162 056 164 302 178 923 176 239 168 187 178 769 194 535 195 320 174 232 184 639 194 538 195 326 147 610 157 211 173 897 166 449
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent 34,5 36,9 37,8 32,7 58,2 51,6 43,1 42,9 59,5 53,0 43,1 42,9 58,0 40,3 49,4 44,3
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr) kr 1 043 1 038 1 100 1 164 1 772 1 818 1 842 1 960 1 868 1 917 1 946 2 055 1 491 1 515 1 540 1 546
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 453 443 456 502 396 387 398 438 3 4 4 5
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall 26 482 26 458 26 599 32 661 64 868 66 638 71 255 73 467 103 089 106 300 113 037 116 779 59 094 62 315 65 653 68 719
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent 66,7 62,2 56,2 40,5 26,0 25,0 24,1 23,0 14,4 13,8 13,3 12,7 29,8 27,4 25,3 24,1
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall 9 9 7 9 19 20 20 19 20 20 20 20 18 18 18 18
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent 40,3 37,9 32,7 32,1 43,9 42,2 40,8 42,5 43,9 42,2 40,8 42,5 37,8 35,1 31,4 30,7
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.