KOSTRA nøkkeltall

Østfold fylkeskommune

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østfold fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 4,0 8,7 5,0 9,0 262,0 254,0 241,6 247,8 271,8 265,0 253,4 263,2 57,0 63,0 61,4 74,2
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 223 220 216 209 8 876 8 766 9 856 9 614 8 876 8 766 9 856 9 614 2 250 2 182 2 524 2 336
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 556 470 60 77 6 073 8 213 5 868 2 668 6 073 8 213 5 868 2 668 1 305 1 339 876 857
Arkeologiske registreringer (antall) antall 31 24 26 23 1 170 983 1 073 904 1 214 1 013 1 103 929 348 259 271 261
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 58,0 75,0 62,0 74,0 35,6 41,8 41,6 40,4 34,9 40,3 40,4 39,5 44,5 51,0 50,8 54,8
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 9 12 7 15 78 82 38 46 78 82 38 46 26 30 18 34
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent) prosent 593,6 576,4 464,8 436,7 373,5 341,6 335,8 349,5 .. .. .. .. 430,7 403,5 370,3 337,5

Kontakt