4407_0301
4407_0301
kostra
2019-06-26T05:07:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Oslo, faktaark Plan, byggesak og miljø Oslo

KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 54 59 49 37 108 118 98 74 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 108 118 98 74
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 29 10 37 33 29 10 37 45 48 43 46 45 48 43 46 33 29 10 37
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 5 419 5 725 6 285 5 893 10 838 11 450 12 570 11 786 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 10 838 11 450 12 570 11 786
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 2 805 .. 3 042 0 5 610 0 6 084 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 5 610 0 6 084
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 13 13 .. 14 13 13 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 13 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 64 56 43 .. 64 56 43 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 64 56 43
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 371 .. 375 0 742 0 750 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 742 0 750
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 4 1 .. 4 8 2 0 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 4 8 2 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 60 100 .. .. 60 100 .. .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 60 100 ..
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 43 44 .. .. 43 44 .. .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 43 44 ..
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 81 92 94 80 81 92 94 80 84 86 86 82 84 86 86 81 81 92 94 80
Netto endring i antall boliger (antall) antall 2 650 285 .. .. 5 300 570 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 5 300 570 0 0

Kontakt