KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent 43 44 .. .. .. 44 46 48 44 .. 43 44 .. .. 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 43 44 .. .. ..
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 15 21 15 11 17 20 19 17 11 .. 15 21 15 10 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 .. 15 21 15 11
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 200 67 86 83 .. .. .. .. .. 60 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 .. .. .. .. ..
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 29 10 37 28 17 20 20 29 26 17 29 10 37 28 22 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 29 10 37 28 17
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 4 1 .. .. .. 191 176 234 153 .. 4 1 .. .. 55 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 4 1 .. .. ..
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 5 725 6 285 5 893 5 747 6 018 26 402 25 511 24 947 26 730 6 018 5 725 6 285 5 893 5 747 1 737 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 5 725 6 285 5 893 5 747 6 018
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 64 56 43 45 58 40 45 44 42 58 64 56 43 45 42 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 64 56 43 45 58
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 14 13 13 13 19 17 18 23 19 19 14 13 13 13 15 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 14 13 13 13 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 60 100 .. .. .. 93 80 92 96 .. 60 100 .. .. 100 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 60 100 .. .. ..
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 59 49 37 48 33 582 532 485 435 33 59 49 37 48 34 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 59 49 37 48 33
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 2 805 2 969 3 042 3 002 2 967 14 795 12 787 12 498 12 171 2 967 2 805 2 969 3 042 3 002 464 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 805 2 969 3 042 3 002 2 967
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 92 94 80 88 94 95 97 92 94 93 88 90 92 83 67 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 92 94 80 88 94
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall 371 .. 375 380 342 679 614 730 555 342 371 .. 375 380 4 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 371 .. 375 380 342

Kontakt