KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Landbruk

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 0 0 0 0 0 106 811 115 514 119 995 134 227 167 935 0 0 0 0 0 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 0 0 0 0 0
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 4,1 4,3 4,6 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 149 152 152 152 150 28 607 28 401 27 940 29 173 .. 149 152 152 152 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 149 152 152 152 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 27 26 30 30 29 6 632 6 457 6 613 6 552 .. 27 26 30 30 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 27 26 30 30 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 7 560 7 489 7 360 7 365 7 586 1 761 429 1 754 062 1 813 682 1 839 403 .. 7 560 7 489 7 360 7 365 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 7 560 7 489 7 360 7 365 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 270 951 253 174 253 174 258 082 257 745 9 925 208 9 824 933 9 526 595 10 287 417 .. 270 951 253 174 253 174 258 082 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 270 951 253 174 253 174 258 082 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 73,0 103,1 0,0 4,0 2,0 2 085,1 3 264,2 2 403,7 7 346,4 4 038,9 73,0 103,1 0,0 4,0 2,0 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 73,0 103,1 0,0 4,0 2,0
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 6,0 81,1 0,0 1,0 1,0 1 089,9 1 834,9 1 149,5 1 248,7 1 262,3 6,0 81,1 0,0 1,0 1,0 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 6,0 81,1 0,0 1,0 1,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 67,0 22,0 0,0 3,0 1,0 995,2 1 429,3 1 254,2 6 097,7 2 776,6 67,0 22,0 0,0 3,0 1,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 67,0 22,0 0,0 3,0 1,0
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 10 0 0 0 2 673 3 112 3 237 4 012 5 073 0 10 0 0 0 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 0 10 0 0 0
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 8 9 1 10 5 1 408 1 382 1 201 1 425 1 466 8 9 1 10 5 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 8 9 1 10 5

Kontakt