KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 0 0 0 0 0 119 995 134 227 167 935 0 0 0 0 0 32 155 33 912 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 0 0 0 0 0
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,6 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 .. 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 0,0 0,0 .. 0,0 0,0
Landbrukseiendommer (antall) antall 152 152 150 145 145 27 940 29 173 .. 145 145 152 152 .. 8 808 8 742 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 152 152 .. 145 145
Jordbruksbedrifter (antall) antall 30 30 29 32 31 6 613 6 552 .. 32 31 30 30 .. 1 016 991 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 30 30 .. 32 31
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 7 360 7 365 7 586 7 566 7 352 1 813 682 1 839 403 .. 7 566 7 352 7 360 7 365 .. 254 375 255 279 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 7 360 7 365 .. 7 566 7 352
Produktivt skogareal (dekar) dekar 253 174 258 082 257 745 257 745 258 227 9 526 595 10 287 417 .. 257 745 258 227 253 174 258 082 .. 3 726 809 3 724 444 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 253 174 258 082 .. 257 745 258 227
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 4,0 2,0 0,2 0,2 2 403,7 7 346,4 4 038,9 0,2 0,2 0,0 4,0 2,0 91,7 1 272,7 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 0,0 4,0 2,0 0,2 0,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 1,0 1,0 0,2 0,1 1 149,5 1 248,7 1 262,3 0,2 0,1 0,0 1,0 1,0 74,7 1 235,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 0,0 1,0 1,0 0,2 0,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 3,0 1,0 0,0 0,1 1 254,2 6 097,7 2 776,6 0,0 0,1 0,0 3,0 1,0 17,0 37,7 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 0,0 3,0 1,0 0,0 0,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 0 3 237 4 012 5 073 0 0 0 0 0 486 397 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 0 0 0 0 0
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 1 10 5 3 3 1 201 1 425 1 466 3 3 1 10 5 352 338 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 1 10 5 3 3

Kontakt