KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2020 2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,7 4,7 3,5 4,0 4,1 4,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,5 1,5 1,0 1,4 1,4 1,5
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 1,1
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 3 418 3 418 3 494 2 529 2 644 3 418
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 1 558 1 558 1 682 1 174 1 224 1 558
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 179 2 179 1 824 1 350 1 457 2 179
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 352 352 517 295 302 352
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,5 3,5 1,9 2,7 2,8 3,5
Utlån per innbygger (antall) antall 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1 1,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 9,6 9,6 23,8 13,6 13,1 9,6
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 27,6 27,6 19,5 15,8 17,1 27,6
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt