4401_0301
4401_0301
kostra
2019-06-27T03:10:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Oslo, faktaark Helse- og omsorgstjenester Oslo

KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 19 328 19 685 20 300 21 724 19 328 19 685 20 300 21 724 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 19 328 19 685 20 300 21 724
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 202,6 205,9 210,2 207,1 202,6 205,9 210,2 207,1 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 202,6 205,9 210,2 207,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 24,3 23,5 23,1 23,6 24,3 23,5 23,1 23,6 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 24,3 23,5 23,1 23,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 68,1 69,8 70,6 71,6 68,1 69,8 70,6 71,6 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 68,1 69,8 70,6 71,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,54 0,56 0,57 0,57 0,54 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,54 0,56 0,57 0,57
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 30,1 28,8 28,2 27,9 30,1 28,8 28,2 27,9 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 28,8 28,2 27,9
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 42,8 44,4 45,3 45,3 42,8 44,4 45,3 27,5 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 42,8 44,4 45,3 45,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,8 16,3 15,9 15,1 16,8 16,3 15,9 15,1 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 16,8 16,3 15,9 15,1
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 58,4 56,0 65,3 70,9 58,4 56,0 65,3 70,9 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 58,4 56,0 65,3 70,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 935 2 942 2 961 3 144 2 935 2 942 2 961 3 144 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 2 935 2 942 2 961 3 144
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 51,4 52,6 50,3 50,6 51,4 52,6 50,3 50,6 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 51,4 52,6 50,3 50,6
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,48 0,50 0,51 0,49 0,48 0,50 0,51 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,48 0,50 0,51 0,49
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,72 0,82 0,84 0,77 0,00 0,00 0,00 0,77 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,72 0,82 0,84 0,77
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 3,8 3,7 3,9 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 3,7 3,8 3,7 3,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,0 9,9 10,2 10,4 10,0 9,9 10,2 10,4 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 10,0 9,9 10,2 10,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,5 8,7 8,8 8,7 8,5 8,7 8,8 8,7 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 8,5 8,7 8,8 8,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 33,3 36,9 40,2 45,0 33,3 36,9 40,2 45,0 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 33,3 36,9 40,2 45,0
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 57,2 67,9 78,6 77,8 57,2 67,9 78,6 77,8 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 57,2 67,9 78,6 77,8
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt